Účetní závěrka neziskových organizací

Vydáno: 7 minut čtení

V následujícím příspěvku se zaměříme na shrnutí problematiky účetní závěrky u neziskových organizací, přesněji na účetní jednotky, které účtují v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).

Účetní závěrka neziskových organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek
daňový poradce
Jedná se tedy zejména o následující
účetní jednotky:
politické strany a politická hnutí, spolky,
církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, nadace, nadační fondy a ústavy, společenství vlastníků jednotek, veřejné vysoké školy, jiné účetní jednotky, které nebyly založeny a zřízeny za účelem podnikání, s výjimkou obchodních korporací.
Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném rozsahu nebo ve zkráceném rozsahu. Jak již vyplývá ze samotného pojmu, sestavení úče