Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 3 minuty čtení

Otec daroval dceři rodinný dům s přilehlým pozemkem. Darovací smlouvu sepsali 22. 12. 2016 a v ten den ji dali zapsat do katastru nemovitostí. Právní účinky zápisu nastaly ke dni 22. 12. 2016. Zápis proveden 21. 1. 2017. Dcera se rozhodla, že dům i pozemek během roku 2017 prodá. V § 4 zákona o daních z příjmu je uvedeno, že od daně je osvobozen příjem z prodeje, pokud prodávající použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. V jakém časovém horizontu musí dcera získané prostředky využít na uspokojení bytové potřeby? Jak se prokazuje bydliště uvedené v § 4 odst. 1 písm. a) zákona? Musí tam mít nahlášen trvalý pobyt, tzn. změnit občanský průkaz?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. a) stanoví mimo jiné, že od daně je osvobozen příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Příjem z prodeje tohoto rodinného domu je od daně osvobozen, také pokud v něm prodávající měl bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, použije-li získané prostředky na uspokojení bytové potřeby, a to v návaznosti na § 4 odst. 1 písm. v) zákona o daních z příjmů, do konce následujícího zdaňovacího období. Prodá-li dcera v roce 2017 rodinný dům, ve kterém měla bydliště bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, bude příjem z prodeje od daně osvobozen, pokud daný příjem použije k uspokojení vlastní bytové potřeby do konce roku 2018. V případě, že zákonnou podmínku nesplní, bude se jednat o příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů v roce 2018.
Pojem bydliště pro účely daně z příjmů definuje § 2 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Jedná se o místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Stálým bytem tedy nemusí být vždy pouze trvalé bydliště, resp. trvalý pobyt, poplatníka. Generální finanční ředitelství v pokynu GFŘ D–22 zveřejnilo stanovisko, že stálým bytem se rozumí byt, který je poplatníkovi kdykoliv k dispozici podle jeho potřeby, ať již vlastní či pronajatý. Úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě se posuzuje vzhledem k okolnostem jeho osobního a rodinného stavu, tj. žije-li v něm rovněž např. s manželkou, dětmi, rodiči, či zda byt je využíván v návaznosti na jeho ekonomické aktivity (samostatnou činnost, zaměstnání apod.). Dále se úmysl poplatníka zdržovat se trvale ve stálém bytě posuzuje např. tím, zda za byt platí energie a služby, podle údajů na mzdových dokladech poplatníka, zda mu do tohoto bytu docházela pošta, apod. Ve volbě důkazních prostředků není poplatník nijak omezován. Správce daně poté hodnotí, zda důkazní prostředky potvrzují, resp. dokládají skutečnost tvrzenou poplatníkem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů