Změny v osvobození příjmů fyzických osob od daně, 1. část

Vydáno: 23 minut čtení

Na daních z příjmů poplatníky zajímá nejvíce jedna věc - jak se jim vyhnout či minimalizovat. Jedním z těch bezpečnějších nástrojů daňové optimalizace je přitom využívání zvýhodněných druhů příjmů, které jsou dvojího typu: příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále také jen „DPFO“), a příjmy, které sice předmětem DPFO jsou, ale současně jsou od ní osvobozeny. U příjmů fyzických osob osvobozených od daně došlo přitom nedávnou novelou k řadě větších i menších změn, které jsou zpravidla pro poplatníky výhodné a uplatní se od ledna 2018.

Změny v osvobození příjmů fyzických osob od daně (1.)
Ing.
Martin
Děrgel,
je daňovým poradcem
 
78 druhů příjmů FO osvobozených od daně
V aktuálním znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, najdeme 78 druhů příjmů fyzických osob („FO“) osvobozených od daně. A to počítáno podle písmen relevantních paragrafů, přičemž pod jedním takovýmto „druhem příjmu“ se ale často ukrývá více konkrétních typů příjmů. Příkladem může být „druh příjmu“ uvedený v § 4 odst. 1 písm. h) ZDP, který zahrnuje dávky z důchodového, nemocenského a sociálního pojištění, dále třeba podporu v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, pobídky od úřadu práce na vytváření nových pracovních míst nebo pro zaměstnávání zdravotně postižených atd.
Příjmy FO osvobozené od daně najdeme rozesety po zákoně o daních z příjmů ve čtyřech paragrafech: § 4 odst. 1 - pod písmeny od a) po zk) je 37 druhů úplatných příjmů FO; § 4a - v písmenech a) až p) najdeme 16 druhů bezúplatných příjmů FO; § 6 odst. 9 - jehož 22 typů osvobození pod písmeny a) až v) se týká pouze zaměstnanců; § 10 odst. 3 - pod písmeny a) až c) se ukrývá osvobození 3 druhů tzv. ostatních příjmů FO.
Jak známo, příjmy fyzických osob mohou spadat do pěti dílčích základů daně - dle § 6 až § 10 ZDP - z čehož osvobozené příjmy najdeme jen mezi příjmy ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) a v malé míře také u ostatních příjmů (§ 10 ZDP). Ovšem naprostou většinu příjmů FO osvobozených od daně ukrývají ustanovení § 4 a § 4a ZDP, která nejsou
a priori
vymezena pro některý ze zmíněných 5 druhů příjmů. Nicméně zpravidla jsou těmito dvěma „čtyřkovými“ paragrafy osvobozeny příjmy, které by se jinak zdaňovaly coby „ostatní příjmy“ podle § 10 ZDP. Ale najdeme zde i příjmy ze samostatné
alias
podnikatelské činnosti, jako např. dar reklamního předmětu do 500 Kč od obchodního partnera [§ 4a písm. g) ZDP]. A okrajově rovněž příjmy z kategorie závislé činnosti
alias
ze zaměstnání, jako je například bezúplatný příjem na studium a léčení [§ 4a písm. j) ZDP], což ale evidentně bylo nechtěné nedopatření, které bude napraveno od roku 2018 právě komentovanou novelou.