Z judikatury Nejvyššího správního soudu ve vztahu k příspěvkovým organizacím

Vydáno: 18 minut čtení

Prvním zajímavým rozhodnutím ve vztahu k příspěvkovým organizacím je sp. zn. 1 Afs 37/2016-47 ze dne 19. 1. 2017. Město pronajímalo byty a uplatňovalo u nájmu bytů osvobození od DPH bez nároku na odpočet a u nájmu zařizovacích předmětů (obdobně jako u dodávek energií) základní sazbu DPH v souladu s § 56 odst. 3 ZDPH (zákon č. 235/2004 Sb. , ve znění pozdějších předpisů), v příslušném znění. Na rozdíl od krajského soudu bylo město jako stěžovatel přesvědčeno, že přijatá zdanitelná plnění nelze přiřadit výlučně k osvobozenému plnění, protože bez těchto přijatých plnění by nebylo možné poskytovat i plnění podléhající dani.

Z judikatury Nejvyššího správního soudu ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Ing.
Zdeněk
Morávek,
je daňovým poradcem
Podle stěžovatele postačí, souvisí-li přijaté zdanitelné plnění s uskutečněným plněním pouze nepřímo a je-li možné je přiřadit s dostatečnou určitostí. Pokud je přijaté zdanitelné plnění nutné k dosažení jak plnění osvobozeného od DPH, tak plnění podléhajícího dani, nelze zúžit nárok na odpočet DPH pouze k jednomu z těchto plnění. Krajský soud i žalovaný naopak tvrdili, že přijatá plnění slouží výlučně a pouze k užívání bytu.
Při posuzování případu NSS ČR konstatoval, že stěžovatel je vlastníkem domů s nájemními byty. Podle nájemních smluv, evidenčních listů nájemného a seznamu nazvaného „vybavení jednotek zařizovacími předměty“ účtuje nájemcům vedle nájemného za byty samotné také úhradu za nájem zařizovacích předmětů. Soud shledal, že v posuzované věci není sporu o to, že přijatá zdanitelná plnění byla tvořena malířskými pracemi, generální opravou zničeného bytu, novými schody, opravou rozvaděče, repasí oken a balkonových dveří, opravou rozbitých oken, instalatérskými a topenářskými pracemi, opravou WC, opravou terasy, opravou omítky v bytě, opravou rozvodů plynu, vody, stupaček, radiátoru a elektroměru, kontrolou a opravou osvětlení, opravou kolárny a koupelen, opravou elektroinstalace a poškozených dvířek elektrorozvodny, montáží regulátoru tlaku, výměnou vodoměru, zabezpečením bytu proti vniknutí, zednickými pracemi v bytech, měřením signálu v bytech a vymalováním knihovny. Takto byl předmět plnění vymezen na daňových dokladech doložených stěžovatelem. Povahu a obsah přijatých plnění ani jejich uskutečnění správce daně nezpochybnil. Spornou se ovšem stala otázka, pro která uskutečněná plnění byla výše vyjmenovaná přijatá zdanitelná plnění použita. Podle krajského soudu a finančních orgánů byla použita pouze pro plnění spočívající v pronájmu bytů. Podle st