Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti si uplatnil za rok 2014 a 2015 odpočet na zaplacené soukromé životní pojištění podle § 15 odst. 6 ZDP , a to každý rok 9 000 Kč. V roce 2016 smlouvu zrušil a nechal si pojistné vyplatit (nepřevedl finanční prostředky na žádnou novou smlouvu). Musí poplatník za rok 2016 podat daňové přiznání, ve kterém částku 18 000 Kč uvede jako příjem dílčího základu daně podle § 10 ZDP , nebo je částka do limitu 30 000 Kč od daně osvobozena? Pokud by si poplatník uplatnil jako odpočet v minulých letech částku do limitu 6 000 Kč, nemusel by daňové přiznání podávat a částku dodaňovat?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Nesplnil-li poplatník podmínky dané 15 odst. 6 ZDP pro uplatnění nezdanitelné částky z titulu pojistného na soukromé životní pojištění, musí v souladu s § 38g ZDP podat daňové přiznání, ve kterém uvede odpočet z roku 2014 a 2015 jako příjem podle § 10 ZDP. Tento příjem není příjmem z příležitostné činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy že osvobození podle § 10 odst. 3 písm. a) ZDP se na tento příjem nevztahuje.
Měl-li poplatník v roce 2016 příjmy ze závislé činnosti, v § 38g ZDP stanoví mimo jiné, že daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 pouze od jednoho anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4 ZDP). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k ZDP, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 ZDP vyšší než 6 000 Kč.
Pokud by poplatník neměl v roce 2016 příjmy ze závislé činnosti, v § 38g ZDP stanoví mimo jiné, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené, anebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. I v tomto případě by poplatník daňové přiznání podat musel, protože jeho příjem podle § 10 ZDP v roce 2016 činí 18 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů