Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník měl v roce 2016 starobní důchod v celkové výši 180 000 Kč. Dále měl příjmy z podnikání s tím, že dílčí základ daně podle § 7 ZDP činil cca 1 mil. Kč. Jaké příjmy uvede podnikatel do daňového přiznání?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Poplatník za rok 2016 podá daňové přiznání, do kterého uvede pouze příjmy z podnikání podle § 7 ZDP. Starobní důchod ve výši 180 000 Kč do daňového přiznání uvádět nebude, tento příjem je od daně osvobozen.
Ve Sbírce zákonů byl zveřejněn pod číslem 271/2016 Sb., nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016, spis. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586//1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle výroku Ústavního soudu, zachyceném v uvedeném nálezu, se ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů. Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovení § 4 odst. 3 ZDP bylo zrušeno v průběhu roku 2016, Ústavní soud v zájmu právní jistoty a předvídatelnosti právní úpravy a v zájmu předcházení možným dalším nerovnostem, které by mohly být způsobeny nepředvídatelnou, resp. dílčí aplikací tohoto ustanovení pouze po část zdaňovacího období, označil Ústavní soud toto ustanovení za neaplikovatelné za zdaňovací období roku 2016 jako celek.
Počínaje rokem 2016 tedy již podmínka § 4 odst. 3 ZDP pro zdanění důchodu neplatí. Za celé zdaňovací období roku 2016 se pravidelně vyplacené důchody nebudou zdaňovat ani v případě, že důchodce překročí úhrn příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně z příjmů ze samostatné činnosti a z nájmu nad 840 000 Kč.