Dotazy a odpovědi: Zálohy na daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník byl část roku 2016 v pracovním poměru u zahraniční firmy a část roku (poté, co již nebyl v pracovním poměru) podnikal a měl z této činnosti příjem podle § 7 ZDP . Přitom příjmy ze závislé činnosti byly ve výši 400 000 Kč a příjmy z podnikání 180 000 Kč, tedy příjmy ze závislé činnosti byly vyšší než 50 % oproti příjmům z podnikání. Bude muset poplatník platit zálohy na daň?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Zákon o daních z příjmů v § 38a odst. 9 stanoví, že placení záloh podle § 38a se nevztahuje na příjmy ze závislé činnosti, pokud nejde o příjmy ze závislé činnosti plynoucí poplatníkovi ze zahraničí, nemá-li poplatník současně jiné příjmy podrobené dani. Dále § 38a odst. 5 ZDP stanoví, že poplatník, u něhož základ daně tvoří součet dílčích základů daně, zálohy neplatí, pokud je jedním z nich i dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h ZDP), a tento dílčí základ daně je roven nebo činí více než 50 % z celkového základu daně. Činí-li dílčí základ daně ze závislé činnosti, ze kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h ZDP), méně než 15 %, platí se zálohy z celkového základu daně. Je-li dílčí základ daně ze závislé činnosti, ze kterých měl plátce povinnost srazit zálohy na daň (§ 38h ZDP), 15 % a více, avšak méně než 50 %, platí se zálohy v poloviční výši.
Podle stanoviska Generálního finančního ředitelství v pokynu D-22 k § 38a odst. 9 a § 38g odst. 2 ZDP se za příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí považují příjmy plynoucí poplatníkům od zahraničních subjektů, kteří nejsou plátci daně podle § 38c odst. 2 ZDP.
V daném případě je nutno si uvědomit, že v § 38a odst. 5 ZDP je uveden dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti, ze kterého měl plátce povinnost srazit zálohy na daň podle § 38h zákona o daních z příjmů. Jde-li tedy v daném případě o příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, zahraniční zaměstnavatel neměl povinnost srazit z těchto příjmů zálohu na daň podle § 38h zákona o daních z příjmů a dále o příjmy z podnikatelské činnosti, poplatník musí platit zálohy na daň podle § 38a ZDP. Ustanovení § 38a odst. 5 ZDP v návaznosti na § 38a odst. 9 ZDP nelze použít (zahraniční zaměstnavatel nesráží zálohy na daň podle § 38h ZDP).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů