Dohoda o pracovní činnosti a osoba bez zdanitelných příjmů

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti. Jde o zaměstnání malého rozsahu. Zaměstnanec jinak nemá žádný jiný pracovní poměr, není OSVČ ani za něj není plátcem pojistného stát. Zaměstnanec napíše zaměstnavateli čestné prohlášení, že jako osoba bez zdanitelných příjmů si bude měsíčně platit zdravotní pojistné (v současnosti 1 485 Kč). Je zaměstnavatel povinen činit nějaká další opatření - oznamovací povinnost, dopočítávání do minimálního vyměřovacího základu a odvádět z tohoto dopočteného základu minimální zdravotní pojistné?

Dohoda o pracovní činnosti a osoba bez zdanitelných příjmů
Ing.
Antonín
Daněk
Zaměstnáním malého rozsahu je zaměstnání, které vykonává zaměstnanec na území České republiky (za určitých podmínek i v cizině) a ve kterém započitatelný příjem za kalendářní měsíc buď není sjednán, nebo je sjednán v částce nižší než 2 500 Kč.
Zdravotní pojištění však pojem zaměstnání malého rozsahu nezná a pro účel posouzení zaměstnání ve zdravotním pojištění je rozhodující výhradně výše příjmu zúčtovaná za rozhodné období kalendářního měsíce. Pokud příjem zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti nedosahuje částky 2 500 Kč, nevzniká ve zdravotním pojištění zaměstnání a zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně žádné povinnosti neplní.
Zaměstnanou osobu může upozornit, že tímto zaměstnáním nemá vyřešený svůj pojistný vztah neboli pojištění u zdravotní pojišťovny, o což se tak musí postarat sama, například placením pojistného jako osoba bez zdanitelných příjmů. V dané souvislosti není nutností a ani povinností zaměstnance písemně oznamovat zaměstnavateli, že si sám takto platí pojistné, je to jeho osobní záležitost, aby mu ve zdravotním pojištění nevznikl problém.

Související dokumenty