Dlouhodobý pobyt v zahraničí

Vydáno: 2 minuty čtení

Zaměstnanec požádal o neplacené volno od 14. 8. 2017 do 14. 8. 2018 (pobyt v Kanadě). Pokud si na zdravotní pojišťovně vyřídí dlouhodobý pobyt pojištěnce v cizině (nepřetržitý), tak nebude zaměstnavatel odvádět žádné pojistné? V opačném případě by odváděl pojistné z minimální mzdy, což by se kvalifikovalo jako pohledávka za zaměstnancem?

Dlouhodobý pobyt v zahraničí
Ing.
Antonín
Daněk
Pokud si zaměstnanec vyřídí na zdravotní pojišťovně tzv. dlouhodobý pobyt v cizině podle § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., musí tento pobyt trvat déle než šest měsíců. Zaměstnaná osoba vyplní před odjezdem u zdravotní pojišťovny formulář Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, čímž je vyňata ze zdravotního pojištění v České republice a současně je povinna odevzdat před odjezdem průkaz zdravotní pojišťovny. Zaměstnanec v dané věci informuje i zaměstnavatele. Za osobu dlouhodobě pobývající v cizině nikdo pojistné v ČR neplatí a pojistné neplatí ani zaměstnavatel z poskytnutého neplaceného volna. Současně však tato osoba nemá po uvedenou dobu nárok na poskytování hrazených služeb českým systémem veřejného zdravotního pojištění.
Povinností navrátivší se osoby je dodatečně doložit zdravotní pojišťovně uzavřené zdravotní pojištění v cizině a jeho délku. Tato povinnost je přímo zásadní, neboť pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se v takovém případě nevymáhá.
Pokud by nebyl využit institut dlouhodobého pobytu pojištěnce v cizině, byl by vyměřovací základ za každý celý kalendářní měsíc v období září 2017 - červenec 2018 minimální s tím, že by pojistné hradil zaměstnanec zaměstnavateli, který by toto pojistné za jednotlivé měsíce dál odvedl zdravotní pojišťovně v rámci hromadné platby za všechny zaměstnance.
V měsících srpnu 2017 a srpnu 2018 by muselo být odvedeno pojistné standardním způsobem alespoň z poměrné části minimálního vyměřovacího základu.
Na dobu, kdy je zaměstnanec odhlášen z českého systému z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině, jej taktéž zaměstnavatel odhlašuje jako zaměstnance kódem „O“ a po návratu pak přihlašuje kódem „P“.