Kontrolní hlášení a nález Ústavního soudu

Vydáno: 13 minut čtení

S účinností od 1. 1. 2016 byla novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), která byla provedena zákonem č. 360/2014 Sb. , zavedena povinnost předkládat kontrolní hlášení. Tato povinnost se vztahuje na plátce, který uskuteční zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo který přijme úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytne úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, nebo který uskuteční nebo přijme plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 92 zákona o DPH .

Kontrolní hlášení a nález Ústavního soudu
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
Povinnost předkládat kontrolní hlášení se netýká identifikovaných osob, ani osob povinných k dani, které dosud plátci daně nejsou, i když jim vznikne povinnost podat přiznání k DPH. V prosinci 2015 navrhla skupina opozičních senátorů Ústavnímu soudu zrušení institutu kontrolního hlášení z důvodu rozporu s Listinou základních práv a svobod, protože podle jejich názoru tento institut ohrožuje a omezuje ústavně zaručená základní práva dotčených subjektů. Ústavní soud sice tomuto požadavku nevyhověl, ale svým nálezem pod sp. zn. PL ÚS 32/15 ze dne 9. 12. 2016, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 40/2017 Sb., ruší některá ustanovení zákona o DPH, která upravují podávání kontrolních hlášení.
V následujícím článku jsou shrnuta základní aktuálně platná pravidla pro podávání kontrolních hlášení a je upozorněno na zrušení některých ustanovení zákona o DPH, která upravují podávání kontrolních hlášení, a to výše uvedeným nálezem Ústavního soudu.
 
Povinnost podat kontrolní hlášení
Podle § 101c zákona o DPH je povinen podat kontrolní hlášení za stanovených podmínek plátce daně. Znamená to, že tuto povinnost nemá osoba povinná k dani, která dosud není plátcem daně, ani identifikovaná osoba, přestože tyt