Nehmotný majetek a jeho technické zhodnocení po novele zákona o daních z příjmů

Vydáno: 14 minut čtení

V příspěvku si ukážeme postup při daňovém odpisování nehmotného majetku a při provedení technického zhodnocení na nehmotném majetku a uvedeme si změnu v odpisování nehmotného majetku na základě zákona č. 170/2017 Sb. Níže uvedené se vztahuje na poplatníka, který vede účetnictví. Pokud podnikatel (fyzická osoba) není ze zákona o účetnictví povinen vést účetnictví (podvojné), ani je nevede dobrovolně, a vede tudíž daňovou evidenci pro zjištění základu daně z příjmů, může veškeré výdaje na pořízení nehmotného majetku zahrnout do daňově uznatelných výdajů při jejich zaplacení, a to bez ohledu na jejich výši.

Nehmotný majetek a jeho technické zhodnocení po novele zákona o daních z příjmů
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
 
1. Vymezení nehmotného majetku
Zákon o daních z příjmů vymezuje daňovou kategorii nehmotného majetku a stanoví postup jeho daňového odpisování v ustanovení § 32a. Za nehmotný majetek se považují:
-
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje,
-
software,
-
ocenitelná práva a
-
jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený v ZoÚ.
Za nehmotný majetek pro účely ZDP se nepovažuje ve smyslu § 32a odst. 2:
-
rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a dluhů v rámci přeměn obchodních korporací, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté dluhy (
goodwill
),
-
povolenka na
emise
,
-
preferenční limit, kterým je zejména individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zákona č. 256/2000 Sb., o Stá