Funkce jednatele obchodní společnosti v souvislostech

Vydáno: 13 minut čtení

Příslušné právní předpisy jednatelům obchodních společností s ručením omezeným na jedné straně umožňují rozhodovat a realizovat otázky související s chodem těchto obchodních společností, na druhou stranu jim ukládají důležitou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

Funkce jednatele obchodní společnosti v souvislostech
Mgr.
Tomáš
Liškutín
je advokátem
Tento příspěvek má za cíl shrnout základní vymezení právních mantinelů, ve kterých se mají jednatelé z pohledu práva pohybovat, jinými slovy vystihnout, co je povinností jednatelů, co závisí na jejich dobré vůli, na co mají naopak právo a v neposlední řadě čeho by se měli vyvarovat.
 
Péče řádného hospodáře a podnikatelský úsudek
Kdo přijme funkci jednatele jako člena voleného orgánu právnické osoby, se dle § 159 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
Rozumně očekávatelnou míru pečlivosti (nestanoví-li společenská smlouva přísnější úpravu) má jednatel vynaložit zejména na odborné vedení společnosti vůči vnějšímu prostředí (například vůči obchodním partnerům, klientům a státním dozorovým orgánům) i dovnitř společnosti samotné (například vůči zaměstnancům), a to včetně zajištění profesionálního poradenství ohledně otázek, které není schopen posoudit sám.