Zdanění příjmů z nájmu u fyzických osob

Vydáno: 18 minut čtení

V následujícím příspěvku se budu věnovat příjmům z nájemného a jejich zdanění v souladu s právní úpravou platnou v současné době. Nejdříve se však krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy tak, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. , dále jen „OZ “).

Zdanění příjmů z nájmu u fyzických osob
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 OZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až § 2234), zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu (§ 2235 až § 2301), zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (§ 2302 až § 2315), zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých (§ 2316 až § 2320), zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku (§ 2321 až § 2325) a ubytování (§ 2326 až § 2331).
K problematice nájmu je nutné doplnit také úpravu pachtu. Je obsažena v § 2332 až § 2357 OZ a je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2332 až § 2344), zemědělský pacht (§ 2345 až § 2348) a na pacht závodu (§ 2349 až § 2357).
Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Lze tak konstatovat, že OZ zužuje pojem nájmu tím, že z něj vyčleňuje pacht, nájem je již jen přenechání věci k dočasnému užívání, nikoliv k požívání.
Dle ustanovení § 2202 odst. 1 OZ lze pronajmout věc nemovitou i nezuživatelnou věc movitou, nespotřebitelnost věci, která je přenechávána, je tak pojmovým znakem nájemní smlouvy. Souča