Časové rozlišení u příspěvkových organizací

Vydáno: 12 minut čtení

Problematika časového rozlišení výnosů a nákladů v účetnictví příspěvkových organizací je oblastí, která je u těchto vybraných účetních jednotek poměrně frekventovaná, a proto si jistě zaslouží bližší rozbor.

Časové rozlišení u příspěvkových organizací
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Institut časového rozlišení výnosů a nákladů je vyjádření účetní zásady, podle které účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, tato zásada je obsažena v § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Co se týká účetnictví vybraných účetních jednotek, tedy účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, v platném znění (dále jen „vyhláška“), mezi které příspěvkové organizace také patří, položky časového rozlišení se řadí mezi krátkodobé pohledávky a krátkodobé závazky.
Jak vyplývá z