Příjmy ze zaměstnání a srážková daň

Vydáno: 6 minut čtení

V následujícím textu se zaměřím především na změnu, kterou v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti srážkovou daní přinesl zákon č. 170/2017 Sb. , který mj. novelizuje i zákon o daních z příjmů . Zákon č. 170/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. dubna 2017, přičemž podle prvního bodu přechodných ustanovení k ZDP platí, že pro daňové povinnosti u daní z příjmů za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a za zdaňovací období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti s nimi související, se použije ZDP ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro srovnání připomenu stav od 1.1.2017 a postup zdanění těchto příjmů podle stávajícího znění ZDP .

Příjmy ze zaměstnání a srážková daň
Ing.
Helena
Machová
je daňovou poradkyní
 
Znění zákona od 1.1.2017
Podle § 6 odst. 4 ZDP platí, že příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně (srážkovou daní), jde-li o příjmy ze závislé činností plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč a zaměstnanec u tohoto plátce nepodepsal prohlášení