Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Dcera ukončila učební obor výučním listem až v září, protože opakovala zkoušku. Na úřad práce se dostavila v říjnu. Může si otec uplatnit odpočet na dítě ještě za měsíc srpen?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Daňové zvýhodnění na dceru, která ukončila učební obor, může otec uplatnit po dobu, po kterou se jedná o vyživované dítě. Za vyživované dítě poplatníka se pro účely zákona o daních z příjmů v souladu s § 35c odst. 6 ZDP
považuje mimo jiné vlastní dítě, které se soustavně připravuje na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře.
V daném případě se dcera soustavně připravovala na budoucí povolání ve středním stupni vzdělávání, které úspěšně ukončila výučním listem [jde o střední vzdělání s výučním listem v souladu s § 58 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole se podle § 13 zákona o státní sociální podpoře považuje mimo jiné:
-
doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána,
-
doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia.
Dobu školních prázdnin nelze považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na střední škole, jestliže:
-
dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost podle § 10 zákona o státní sociální podpoře,
-
dítě mělo po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Jestliže tedy dcera ukončila učební obor, získala výuční list a do konce srpna nevykonávala po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, může si otec uplatnit daňové zvýhodnění na dceru ještě za měsíc srpen.