Dotazy a odpovědi: Sleva na studenta

Vydáno: 2 minuty čtení

Poplatník má příjmy ze závislé činnosti s tím, že při zaměstnání studuje vysokou školu. Může si u zaměstnavatele uplatnit slevu na dani na studenta?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Podle § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o vysokých školách“), se vysokoškolské vzdělání získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia, která vyjadřuje, zda se jedná o studium prezenční, distanční nebo o jejich kombinaci. Ustanovení § 45, 46 a 47 zákona o vysokých školách vymezuje jednotlivé typy akreditovaných studijních programů, tj. bakalářský, magisterský a doktorský.
Jedná-li se o studium některého z výše uvedených studijních programů, není rozhodující, jakou formou studium probíhá, zda se jedná o studium denní, dálkové, či o jejich kombinaci. Rovněž výdělečná činnost podle § 10 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře (dále jen „zákon o statní sociální podpoře“), u vysokoškolského studia, není rozhodující, neboť podle § 12 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona o státní sociální podpoře toto omezení pro uznání soustavné přípravy na budoucí povolání platí pouze pro střední školy.
Pokud poplatník studuje vysokou školu v některém z výše uvedených studijních programů (bakalářském, magisterském či doktorském) některou z výše uvedených forem studia (prezenční, distanční či kombinovanou), je toto studium považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání a poplatník (student) si může u zaměstnavatele (popřípadě v podaném daňovém přiznání) uplatnit slevu na dani až do dovršení věku 26 let a v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu až do dovršení věku 28 let.