Jaké pohledávky se dodaňují při ukončení podnikání OSVČ?

Vydáno: 4 minuty čtení
Jaké pohledávky se dodaňují při ukončení podnikání OSVČ?
Ing.
Martin
Děrgel
Z důvodu odchodu do starobního důchodu podnikatel končí s řemeslnou živností. Stroje a zásoby pod cenou odprodá jiné firmě, žádné neuhrazené závazky nemá, ale jak má naložit s pohledávkami? Na pohledávky by jen těžko našel kupce, některé jsou už promlčené a několik dlužníků (vesměs s. r. o.) již po konkursu zaniklo.
Tazatel neupřesňuje způsob uplatnění výdajů, přičemž ve hře jsou tři varianty: podvojné účetnictví (což je u OSVČ zcela výjimečné), daňová evidence podle § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p., nebo tzv. paušální výdaje zákonem stanoveným procentem z příjmů dle § 7 odst. 7 ZDP (u řemeslné živnosti jde o 80 % z příjmů), až do částky 1 600 000 Kč. V případě účetnictví nejsou při ukončení podnikání obvyklé obchodní pohledávky daňovým problémem, jelikož byly zdaněny (zahrnuty do základu daně z příjmů) ihned při jejich vzniku, bez ohledu na úhradu dlužníkem. Takže lze případně jen uvažovat o možnosti tvorby zákonných opravných položek k problémovým pohledávkám a o jejich daňově účinném odpisu, a to za podmínek § 24 odst. 2 písm. y) ZDP - například právě z důvodu zániku dlužníka, který nebyl spojenou osobou.
Pravděpodobnější je, že poplatník vedl daňovou evidenci nebo uplatňoval paušální výdaje. I když mezi těmito dvěma systémy daňových výdajů je samozřejmě řada zásadních rozdílů, tak kupodivu obdobně přistupují k neuhrazeným pohledávkám při ukončení (příp. dlouhodobém přerušení) samostatné činnosti. V obou případech je stanovena jednorázová úprava základu daně v § 23 odst. 8 písm. b) bodech 2 a 3 ZDP, která spočívá ve zvýšení o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. Nezdaňovanou výjimkou jsou pohledávky, resp. jejich dlužníci, uvedení v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP; jde od pohledávky za dlužníkem:
-
u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující a pohledávka byla přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,
-
který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí, na základě výsledků insolvenčního řízení,
-
který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka, nebo
-
byl právnickou osobou (nikoli spojenou osobou dle § 23 odst. 7 ZDP) a zanikl bez právního nástupce,
-
anebo na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, byla uplatňována veřejná dražba, nebo
-
jehož majetek, k němuž se daná pohledávka váže, byl postižen exekucí (na základě jejich výsledků).
Z uvedeného je zřejmé, že tomuto „dodanění“
alias
úpravě základu daně při ukončení podnikání OSVČ s daňovou evidencí nebo paušálními výdaji nepodléhají např. pohledávky za zemřelým či zaniklým dlužníkem (bez nástupce). Pozor na důvod zrušení konkursu pro zcela nepostačující majetek dlužníka (jiný důvod zrušení konkursu není významný), kde je podmínkou, že věřitel pohledávku přihlásil u insolvenčního soudu.
Pokud OSVČ při ukončení podnikání v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) ZDP ad výše základ daně navýší o takto „dodaněnou“ pohledávku, pak její případnou pozdější úhradu dlužníkem již nebude podruhé zdaňovat.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů