Specifika postavení vedoucích zaměstnanců

Vydáno: 20 minut čtení
Specifika postavení vedoucích zaměstnanců
Mgr.
Michal
Vrajík
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden
Zákoník práce počítá s výkonem závislé práce ve vztazích nadřízenosti a podřízenosti. Tento princip se však neuplatňuje jen mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale i mezi jednotlivými zaměstnanci navzájem, takže někteří zaměstnanci jsou vedoucí (nadřízení) a jiní zaměstnanci jsou řadoví (podřízení). Podle velikosti zaměstnavatele a počtu zaměstnanců se pak tvoří více či méně složité organizační struktury a „pavouci“ znázorňující hierarchii zaměstnanců uvnitř zaměstnavatele.
V praxi se tak lze setkat s organizačními strukturami zahrnujícími hned několik úrovní řízení od pracovních pozic ředitelů, jejich zástupců, úsekových vedoucích, vedoucích oddělení, popř. mistrů až po řadové zaměstnance. Postavení jednotlivých vedoucích zaměstnanců, jejich náplň práce a také úroveň jejich odpovědnosti se v takovém případě rovněž liší a pamatuje na to též právní úprava.
Zákoník práce1) v zásadě rozlišuje mezi vedoucími zaměstnanci a ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, přičemž ve vztahu k vedoucím stanoví některé odchylky a určité zvláštní povinnosti a umožňuje zpravidla dohodou sjednat některá práva a povinnosti odlišně od obecné úpravy upravené v zákoníku práce. Některé odchylky jsou pak přípustné jen u určitých, zvlášť vymezených vedoucích zaměstnanců (například možnost zaměstnance odvolat z vedoucího místa). Zvláštní kategorií vedoucích zaměstnanců by se mohli v budoucnu stát tzv. vrcholoví řídící zaměstnanci, pokud tedy bude schválena projednávaná novela zákoníku práce (k tomu více v závěru tohoto článku).
Tato právní úprava bývá ale kritizována jako příliš ochranářská, neboť případů, v nichž se postavení vedoucího zaměstnance od řadového zaměstnance liší, není v zákoníku práce nijak vysoké množství. Cílem tohoto článku je proto popsat, v čem se liší právní postavení vedoucího zaměstnance od řadového zaměstnance.
Definice vedoucího zaměstnance
Před vysvětlením odchylek v postavení vedoucího a řadového zaměstnance je ale třeba definovat, koho