Dotazy a odpovědi: Paušální výdaje a slevy na dani

Vydáno: 2 minuty čtení

Podnikatel bude mít příjem ze živnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) ZDP ve výši cca 300 000 Kč, výdaje uplatní paušální částkou podle § 7 odst. 7 ZDP . Dále má podíl na komanditní společnosti ve výši cca 500 000 Kč. Může si uplatnit slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na dvě děti?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Poplatník slevu na dani na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti v souladu s § 35ca ZDP
nebude moci uplatnit. U dílčího základu daně podle § 7 ZDP
uplatnil výdaje paušální částkou podle § 7 odst. 7 ZDP.
Poznámka
V době zpracování tohoto dotazu je ve schvalovacím procesu novela zákona o daních z příjmů, kde je navrženo § 35ca zákona počínaje rokem 2018 zrušit. Přechodné ustanovení stanoví, že jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Poplatník, který ve zdaňovacím období 2017 uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů a splňuje podmínky podle § 35ca zákona (tj. součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně) pro neuplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění, nemusí § 35ca zákona aplikovat. Daný postup je však podmíněn tím, že poplatník při uplatňování paušálních výdajů za zdaňovací období 2017 bude aplikovat poloviční stropy pro paušální výdaje podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona, tj.:
a)
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše však do částky
800 000 Kč,
b)
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše však do částky
600 000 Kč,
c)
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše však do částky
300 000 Kč,
d)
40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše však do částky
400 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů