Změny zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017

Vydáno: 39 minut čtení
Změny zákona o DPH účinné od 1. 7. 2017
Ing.
Zdeněk
Kuneš
V tomto čísle DHK se zaměříme na změny, které přinesl do zákona o DPH a daně z přidané hodnoty zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (stručný přehled těchto změn naleznete v DHK č. 13/2017):
Definice nového dopravního prostředku
Do této novely se při splnění ostatních podmínek pro nový dopravní prostředek za nový dopravní prostředek považovalo vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích. Tato definice se rozšiřuje nejen na vozidlo určené k provozu na pozemních komunikacích, ale na všechna motorová pozemní vozidla.
Tímto rozšířením se nově za nový dopravní prostředek považují také například terénní čtyřkolky, které nejsou určeny k provozu na pozemních komunikacích. Novým dopravním prostředkem je motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW, pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu, nebo má najeto méně než 6 000 km.
Obchodní majetek a dlouhodobý obchodní majetek
Osoba povinná k dani je nově oprávněna určit, zda majetkové hodnoty zařadí do svého obchodního majetku, a popřípadě v jaké výši. Tím, že si sama osoba povinná k dani může určit, co je jejím obchodním majetkem, jsou také pokryty případy, kdy využije majetkové hodnoty pro uskutečňování svých ekonomických činností s určitým časovým odstupem.
Za dlouhodobý obchodní majetek uživatele (nájemce) se považuje zboží, přenechané k užití, pokud je smluvně ujednán budoucí převod vlastnického práva k tomuto zboží a toto zboží současně splňuje znaky dlouhodobého majetku. Jde o dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH - dodání zboží s povinností odkupu. Tato změna se projeví zejména v pravidlech pro uplatnění nároku na odpočet daně.
Nové vymezení obchodního majetku se vztahuje na obchodní majetek, který byl přenechán k užití od účinnosti novely zákona o DPH.
Obdobně se za dlouhodobý majetek nájemce považuje pozemek, který účetní předpisy vymezují jako dlouhodobý majetek a u kterého je při jeho pořízení smluvně ujednán budoucí převod vlastnického práva.
Společnost (sdružení)
Ruší se všechny specifické úpravy registrace a všech postupů při správě daní u společnosti, dříve sdružení. Každý společník společnosti bude postupovat podle obecných principů uplatněných podle zákona o DPH. Tím dojde také k tomu, že ve společnosti budou společně plátci s neplátci.
Stávající společníci společnosti mohou podnikat ve společnosti a uplatňovat zákon o DPH podle pravidel ve znění účinném do novely zákona o DPH nejdéle do konce roku 2018. V této době musí přejít na změnu režimu a budou uplatňovat každý za sebe samostatně obecné principy zákona o DPH. Určený společník společnosti je povinen oznámit finančnímu úřadu skutečnost, že společníci již nepostupují podle původních pravidel uplatňování DPH ve lhůtě pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém naposledy postupoval podle původních pravidel. Pokud tak neučiní do 31. prosince 2018, tak od 1. 1. 2019 postupují všichni podle běžných pravidel pro uplatňování DPH. Při zrušení registrace plátce společníka společnosti se počítá obrat jako součet obratu za období před účinností novely zjištěného podle dosavadních předpisů a za období po datu účinnosti novely.
Podílový fond a podfond investičního fondu
Do zvláštních ustanovení se doplňuje, že se obdobně jako na investiční společnost bude hledět také na podílový fond a podfond investičního fondu. Podle zákona o DPH platného do novely byla osobou povinnou k dani p