Žádost o bezdlužnost a prominutí vyměřeného penále

Vydáno: 3 minuty čtení

Zaměstnavatel provedl z důvodu druhotné platební neschopnosti odvod několika plateb pojistného opožděně, za což mu zdravotní pojišťovna vyměřila podle zákona penále. Protože zaměstnavatel zároveň žádal o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, promptně uhradil zbývající neuhrazené dlužné pojistné včetně penále. Je možné požádat o prominutí penále v situaci, kdy toto již bylo zaplaceno?

Žádost o bezdlužnost a prominutí vyměřeného penále
Ing.
Antonín
Daněk
Ano, tento nárok nelze plátci pojistného upírat. S účinností od 1. 1. 2007 činí sazba penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a existující penále, jakož i dlužné pojistné, jsou zdravotní pojišťovny povinny uplatňovat.
Podáním žádosti o odstranění tvrdosti dává plátce zdravotní pojišťovně na vědomí, že nenamítá správnosti vyměřeného penále co do důvodu a výše, ale obrací se na zdravotní pojišťovnu se žádostí o jeho prominutí cestou odstranění tvrdosti.
V těchto případech o žádosti o prominutí penále nepřesahujícího 20 000 Kč rozhodují zdravotní pojišťovny, u částek penále nad 20 000 Kč pak rozhoduje jejich rozhodčí orgán.
K podané žádosti zaměstnavatel jako podnik ve smyslu evropského práva přikládá Prohlášení, ve kterém mj. uvádí, zda a v jaké výši mu byla v období uplynulých tří let poskytnuta tzv. podpora de minimis podle směrnic Evropské unie. Prominutím (části) vyměřeného penále je totiž subjektu, který je tímto podnikem - v podstatě zaměstnavatel nebo OSVČ - poskytnuta podpora, jejíž výše je omezena.
Podle ustanovení § 53a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb. nelze o odstranění tvrdosti rozhodnout (resp. nelze penále nebo jeho část prominout) v těchto případech:
- nebude-li předem uhrazeno pojistné splatné do vydání rozhodnutí o prominutí penále, přirážky k pojistnému nebo pokuty,
- na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh,
- plátce vstoupil do likvidace.
Na prominutí či snížení vyměřeného penále odstraněním tvrdosti není „paušální“ právní nárok, ale zdravotní pojišťovna individuálně rozhoduje po pečlivém vyhodnocení veškerých skutečností, dotýkajících se konkrétního případu. Mezi okolnosti, které jsou při řešení žádosti o odstranění tvrdosti především brány v úvahu, patří například:
- úhrada dlužného pojistného v plné výši, resp. aktuálně existující dluh na pojistném,
- platební morálka plátce v rámci sledovaného období,
- zda jde o první nebo již několikátou žádost,
- zda, kdy a v jaké výši již bylo plátci penále prominuto,
- důvody, které plátce v žádosti uvádí,
- podání žádosti v termínu.
Rozhodne-li o odstranění tvrdosti ať již rozhodčí orgán nebo sama zdravotní pojišťovna, je toto rozhodnutí konečné.