Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 4 minuty čtení

Nezletilé dítě žije v domácnosti se svými rodiči a babičkou. Matka dítěte pobírá rodičovský příspěvek a žádné další příjmy nemá. Otec dítěte má pouze příjmy z podnikání a rád by výhodně uplatnil výdaje procentem z příjmů, tedy paušálem. Může si v takovém případě uplatňovat daňové zvýhodnění na vnouče babička u svého zaměstnavatele, když otec dítěte fakticky nemá příjmy, z nichž by si mohl daňové zvýhodnění v souladu s § 35ca ZDP uplatnit?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Babička si nemůže u svého zaměstnavatele uplatňovat při výpočtu měsíčních záloh na daň měsíční daňové zvýhodnění na vyživované dítě z titulu toho, že se jedná o vnuka (vnučku), jehož (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit (§ 35c odst. 6 ZDP), neboť skutečnost, že rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, bude zřejmá až po skončení zdaňovacího období.
Babička dítěte si nebude moci u zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě ani v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, neboť v uvedeném případě se nejedná o situaci, že rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Otec dítěte v daném případě má příjmy, a to příjmy podle § 7 ZDP, ze kterých může daňové zvýhodnění uplatnit. Omezení uplatnění výdajových paušálů podle § 35ca ZDP
neznamená, že by se na příjmy, které otec dítěte má z podnikání, mělo pohlížet jako na příjmy, z nichž nelze uplatnit daňové zvýhodnění. Otec dítěte má možnost volby, zda si k příjmům z podnikání uplatní výdaje procentem z příjmů, následně tak ale nesmí dle § 35ca ZDP
uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě, anebo si k těmto příjmům raději uplatní výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, daňové zvýhodnění si poté na vyživované dítě poté uplatnit může.
Poznámka
V době zpracování tohoto dotazu je ve schvalovacím procesu novela zákona o daních z příjmů, kde je navrženo § 35ca zákona počínaje rokem 2018 zrušit. Přechodné ustanovení stanoví, že jsou-li pro zdaňovací období roku 2017 u poplatníka splněny podmínky pro použití § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, toto ustanovení se nepoužije, pokud poplatník postupuje pro toto zdaňovací období podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Poplatník, který ve zdaňovacím období 2017 uplatňuje paušální výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů a splňuje podmínky podle § 35ca zákona (tj. součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny je vyšší než 50 % celkového základu daně) pro neuplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění, nemusí § 35ca zákona aplikovat. Daný postup je však podmíněn tím, že poplatník při uplatňování paušálních výdajů za zdaňovací období 2017 bude aplikovat poloviční stropy pro paušální výdaje podle § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona, tj.:
a)
80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše však do částky
800 000 Kč,
b)
60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše však do částky
600 000 Kč,
c)
30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše však do částky
300 000 Kč,
d)
40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1 písm. d) a odstavce 6; nejvýše však do částky
400 000 Kč.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů