Skupina pro účely DPH v roce 2017

Vydáno: 16 minut čtení

Skupina je pro účely zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), specifickým seskupením osob, kterému je podle zákona o DPH přiznán statut samostatné osoby povinné k dani, a proto je skupina, přestože nemá právní subjektivitu, registrována jako plátce daně. Institut skupiny pro účely zákona o DPH byl zaveden s účinností od 1. 1. 2008 a v dalších letech byla právní úprava skupiny pro účely zákona o DPH průběžně dílčím způsobem upravována. Dílčí změny v pravidlech pro uplatňování DPH ve skupině jsou provedeny i novelou zákona o DPH , která je součástí daňového balíčku (sněmovní tisk č. 873) a v době redakční uzávěrky neměla ještě číslo ve Sbírce zákonů.

Skupina pro účely DPH v roce 2017
Ing.
Václav
Benda,
je odborníkem na DPH
V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena základní pravidla pro vymezení skupiny, práva a povinnosti členů skupiny a aktuální pravidla pro její registraci. Návazně jsou uvedeny praktické dopady vytvoření skupiny a postupy při stanovení daně za skupinu. V závěrečných částech textu jsou vysvětlena specifická pravidla pro správu DPH ve skupině a pravidla pro zrušení a změnu skupinové registrace.
 
Vymezení skupiny jako osoby povinné k dani
Podle § 5 odst. 1 zákona o DPH je osobou povinnou k dani právnická nebo fyzická osoba, která uskutečňuje samostatně ekonomické činnosti, pokud nestanoví zákon o DPH jinak v § 5a, podle něhož se za samostatnou osobou povinnou k dani pro účely DPH považuje také skupina, která je prakticky specifickým daňovým subjektem pouze pro účely DPH. Pro účely DPH se skupinou rozumí skupina spojených osob se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle § 95a zákona o DPH. Skupina je považována za samostatnou osobu povinnou k dani, tj. plnění poskytovaná mezi členy skupiny nejsou předmětem DPH, protože se chápou jako jakási „vnitropodniková plnění“.
Daň na výstupu tedy přiznává skupina jako plátce daně pouze u „výstupů“ ze skupiny a nárok na odpočet daně vzniká skupině pouze u „vstupů“ do skupiny. Každá osoba přitom může být členem pouze jedné skupiny, protože se vlastně vzdá svého plátcovství k DPH ve prospěch skupiny, jejímž je členem. Člen skupiny nesmí být přitom současně společníkem společnosti podle § 27