Odpis auta při přechodu z paušálních výdajů na daňovou evidenci

Vydáno: 4 minuty čtení

Kvůli připravovanému omezení paušálních výdajů OSVČ na polovinu od roku 2018 živnostník letos skončí s paušálními výdaji a od roku 2018 přejde na daňovou evidenci. Pro podnikání si ale v tomto roce musel koupit dodávkový automobil a rovněž využívá (ale samozřejmě neodpisuje) osobní auto. Z jaké ceny je bude odpisovat?

Odpis auta při přechodu z paušálních výdajů na daňovou evidenci
Ing.
Martin
Děrgel
Při změně uplatňování daňových výdajů z tzv. paušálních na prokazované daňovou evidencí je třeba především pamatovat na jednorázovou úpravu základu daně z příjmů v souladu s § 23 odst. 8 písm. b) bodem 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. („ZDP“). Jde o stejnou úpravu, jaká se provádí při ukončení podnikání nebo jejím dlouhodobém přerušení. Konkrétně se základ daně poplatníka (OSVČ), resp. jeho dílčí základ daně z příjmů ze samostatné (podnikatelské) činnosti podle § 7 ZDP, zvýší o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. Nezdanitelnou výjimkou jsou pouze pohledávky uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP, zjednodušeně řečeno, jsou tímto vyloučeny pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení, případně pokud byl konkurs zrušen pro zcela nepostačující majetek, nebo jde-li o dlužníka po smrti nebo zaniklého bez právního nástupce, anebo pokud je předmětná pohledávka uplatňována ve veřejné dražbě či postižena exekucí. Přičemž tyto úpravy se provádějí za zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ke změně způsobu uplatňování výdajů došlo. Prakticky řečeno, v dotazovaném případě poplatník bude muset zvýšit o neuhrazené pohledávky základ daně z příjmů za rok 2017, kdy skončí s tzv. paušálními výdaji.
Co se týče daňového odpisování hmotného majetku, tak v souladu s § 26 odst. 5 ZDP je možné toto odpisování zahájit kdykoli po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklého užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání. Tedy odpisování není nutno započít ihned v roce pořízení hmotného majetku (např. auta), ale třeba až v dalším roce. Což je právě častý případ „paušálistů“, kteří kromě paušálních výdajů daňově neuplatní žádné další výdaje, ani odpisy, proto zahajují odpisování až po přechodu na výdaje prokazované daňovou evidencí.
Pro ocenění vozidel (hmotného majetku) pro účely jejich daňového uplatnění formou odpisů, případně v zůstatkové ceně je určující § 29 odst. 1 písm. a) a d) ZDP. Pokud fyzická osoba movitý majetek pořídila:
-
úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou pořizovací cena,
-
úplatně (s výjimkou finančního leasingu) v době delší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena určená podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Jelikož od pořízení nového dodávkového automobilu koupeného v roce 2017 do data jeho zahrnutí do obchodního majetku v rámci daňové evidence, tj. k 1. 1. 2018, neuplyne ani jeden rok, bude jeho daňovým oceněním (vstupní cenou) prokázaná pořizovací cena. Což je zejména kupní cena, případně zvýšená o náklady související s jeho pořízením, jako mohou být např. provize za zprostředkování, dopravné, správní poplatky apod.
Proti tomu u staršího osobního vozidla půjde o druhý případ - hmotný majetek vložený do obchodního majetku po více než roce od koupě. To znamená, že pro daňové účely již nebude
relevantní
pořizovací cena, ale poplatník si bude muset zjistit tzv. cenu obvyklou automobilu. K tomu může samozřejmě ideálně využít znalce v oceňování tohoto druhu věcí, ale postačí také jednodušší a levnější ocenění v autobazaru nebo u výrobce auta.
Dodejme, že zde není překážkou daňového uplatnění výdajů (formou odpisů), ani to, že dluh z titulu koupě vozidla vznikl v době uplatňování paušálních výdajů, jelikož příslušné blokační ustanovení § 25 odst. 1 písm. zd) ZDP stanoví daňovou výjimku právě pro dluh (závazek) vzniklý z důvodu pořízení hmotného majetku.