Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 1 minuta čtení

Podnikatel provádí technické zhodnocení na budově, toto zhodnocení započal v roce 2016, kdy vynaložil 32 000 Kč s tím, že toto technické zhodnocení dokončil v roce 2017, kdy vynaložil dalších 48 000 Kč. Může si podnikatel v roce 2016 uplatnit do nákladů 32 000 Kč podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP za technické zhodnocení, které nepřevyšuje limit 40 000 Kč, přestože bylo dokončeno až v roce 2017?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Do daňových výdajů v roce 2016 nemůže poplatník částku 32 000 Kč za nedokončené technické zhodnocení uplatnit. Zákon o daních z příjmů v § 33 stanoví, že technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí vždy výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období 1995 částku 10 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1996 částku 20 000 Kč a počínaje zdaňovacím obdobím 1998 částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovené částky, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 24 odst. 2 písm. zb) ZDP.
Vzhledem k tomu, že technické zhodnocení nebylo v roce 2016 dokončeno, nelze příslušné výdaje uplatnit jako výdaje daňové. Technické zhodnocení bylo dokončeno v roce 2017, a to celkově za 80 000 Kč. V roce 2017 zvýší poplatník vstupní (zůstatkovou) cenu hmotného majetku, který technicky zhodnotil o částku 80 000 Kč, a zahájí jeho odpisování ze zvýšené vstupní (zůstatkové) ceny.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů