DPH při prodeji novin a časopisů

Vydáno: 13 minut čtení

Prodej novin a časopisů je chápán pro účely DPH jako dodání zboží, pro něž platí příslušná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o DPH ), s některými specifiky. Od 1. 1. 2015, kdy byla zavedena druhá snížená sazba daně ve výši 10 %, platí tato sazba daně také na tištěné knihy, obrázkové knihy a hudebniny. S účinností od 1. 3. 2017 na základě novely zákona o DPH , která byla provedena zákonem č. 33/2017 Sb. , se rozšířilo uplatnění druhé snížené sazby daně ve výši 10 % také na časopisy a noviny v tištěné podobě.

DPH při prodeji novin a časopisů
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
Další dílčí změny zákona o DPH, které se týkají také prodeje novin a časopisů, byly schváleny v rámci novely zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku a která byla po vrácení Senátem schválena v dubnu 2017 Poslaneckou sněmovnou. Nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení novely zákona ve Sbírce zákonů (v době redakční uzávěrky u podpisu prezidenta).
V následujícím článku je s využitím příkladů vysvětleno uplatňování DPH při dodání novin a časopisů, podrobněji je vysvětleno v návaznosti na výše uvedené změny uplatnění sazeb daně u těchto polygrafických výrobků.
 
Předmět daně a místo plnění při prodeji novin a časopisů
Novinami se pro účely zákona o DPH rozumí podle definice, která je uvedena za přílohou č. 3a k zákonu o DPH, deníky a zpravodajské periodické tiskoviny, vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a v úpravě pro ně typické bez pevného spojení jednotlivých listů. V zákoně o DPH není výslovně definován pojem „časopis“.