Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů fyzických osob

Vydáno: 2 minuty čtení

Lze dát do nákladů paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (je vloženo do majetku a odepisováno) dle § 24 písm. zt) ZDP v celkové částce 5 000 Kč, když např. v prosinci bylo auto používáno pro podnikání pouze 8 dnů a ostatní dny v měsíci nebylo používáno ani pro podnikání, ani pro soukromé účely?

Daň z příjmů fyzických osob
Ing.
Eva
Sedláková
ODPOVĚĎ
Zákon v § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP stanoví mimo jiné, že daňovým výdajem je paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání:
– ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů a
– současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě.
Dále zákon stanoví, že používá-li poplatník vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, pouze zčásti k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, lze na takové vozidlo uplatnit pouze část paušálního výdaje na dopravu, a to ve výši 80 % z 5 000 Kč, tedy pouze 4 000 Kč měsíčně (krácený paušální výdaj na dopravu).
Jestliže v daném případě podnikatel v daném měsíci využil příslušné vozidlo k podnikatelské činnosti, s tím, že zákon rozsah tohoto využití nestanoví, nepřenechal dané vozidlo ani po část příslušného měsíce k užívání jiné osobě, ani toto vozidlo v daném měsíci nepoužil např. pro osobní potřebu, paušální výdaj na dopravu ve výši 5 000 Kč do daňových výdajů v daném měsíci uplatnit může.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů