Bezúplatné příjmy (dary) a darování pro případ smrti

Vydáno: 19 minut čtení

Příspěvek prezentuje s využitím řady příkladů daňové řešení bezúplatných příjmů (darů) u příjemce a dále pojednává o daňovém řešení nového institutu zakotveného v novém občanském zákoníku - darování pro případ smrti. S ohledem na rozsah příspěvku se nezabýváme dary poskytovanými zaměstnavatelem jejich zaměstnancům. Uvádíme zde i související změny vyplývající ze schváleného sněmovního tisku č. 873.

Bezúplatné příjmy (dary) a darování pro případ smrti
Ing.
Ivan
Macháček
je daňovým poradcem
1. Darování dle občanského zákoníku
Občanský zákoník se zabývá darováním v § 2055 až § 2078. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá. Nelze tedy darovat jen formou jednostranného prohlášení dárce, obdarovaný musí vždy s poskytnutím daru souhlasit. Pokud jde o darování věci zapsané do veřejného seznamu, vyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Dárce může darovat i všechen svůj současný majetek. Smlouva, kterou někdo daruje svůj budoucí majetek, platí jen potud, pokud nepřesahuje polovinu tohoto majetku. Občanský zákoník obsahuje v § 2068 až § 2071 právo odvolání daru pro nouzi a v § 2072 až § 2075 právo odvolání daru pro nevděk a společná ustanovení k odvolání daru v § 2076 až § 2078.
2. Bezúplatné příjmy (dary) u příjemce v ZDP
Veškeré dary jsou předmětem daně z příjmů podle § 6, § 7 nebo § 10 ZDP s tím, že zákon o daních z příjmů obsahuje řadu osvobození darů od daně z příjmů fyzických osob.
Z ustanovení § 23 odst. 3 písm. a) bod 16 ZDP (ve vazbě na sněmovní tisk č. 873 to bude bod 14) vyplývá povinnost zvýšit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji o hodnotu bezúplatného příjmu poplatníka, pokud se o tomto příjmu neúčtuje ve výnosech a nejedná se o příjem osvobozený od daně nebo příjem, který není předmětem daně, nebo o příjem ve formě daru účelově poskytnutého na pořízení hmotného majetku, nebo na jeho technické zhodnocení.
Na toto ustanovení zákona navazuje pak ustanovení