Akcie v účetnictví a daních z příjmů

Vydáno: 19 minut čtení

Akcie je listinný nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov dotyčné akciové společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení s likvidací. Na toto vcelku známé právní vymezení ovšem v praxi navazuje řada souvisejících účetních a daňových otázek, s jejichž řešením by měl pomoci tento stručný příspěvek.

Akcie v účetnictví a daních z příjmů
Ing.
Martin
Děrgel,
je daňovým poradcem
 
Účetní zatřídění akcií
Pokud jsou akcie nabyty se záměrem držby po dobu delší než 1 rok, jde o dlouhodobý finanční majetek - účtová skupina 06, který se v souladu s § 8 odst. 1, přílohami č. 1 a č. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., provádějící zákon o účetnictví pro podnikatele, ve znění p. p. („“), zaúčtuje do aktiv jako účetní položka:
-
B. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba, obvykle účet 061. Pojmy definuje § 74 až § 80 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), zpravidla jde o podíly nad 40 %.
-
B. III.3. Podíly - podstatný vliv, opět z historicky daných příčin jde obvykle o účet 062. Podle § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p. („“), jde o takový významný vliv na řízení nebo provozování účetní jednotky, jenž není rozhodující ani společný; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv.
-
B. III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly, v praxi se zpravidla jedná o účet 063.
Není-li splněna podmínka dlouhodobosti, jde účetně o krátkodobý finanční majetek - účtová skupina 25, kde se podle § 12 a příloh č. 1 a č. 4 VÚ rozlišují pouze dva druhy aktiv, a to konkrétně účetní položka:
-
C. III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba, v praxi bývá například využit účet 254.
-
C. III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek, v rámci níž se ještě podrobněji rozlišují účty: 251-Majetkové cenné papíry a podíly k obchodování, 257-Ostatní cenné papíry a podíly.
 
Účetní ocenění akcií
Vedle otázky „Kam s akciemi (na jaké účty)?“ je důležitá také otázka „Kolik?“, čili o jaké částce účtovat:
-
Akc