Dotazy a odpovědi: Daň z přidané hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení

Lze zpětně uplatnit odpočet DPH u splátek finančního leasingu na automobil? Automobil byl pořízen formou finančního leasingu v lednu 2017, dobrovolná registrace k DPH proběhne od května 2017.

Daň z přidané hodnoty
Ing.
Václav
Benda
ODPOVĚĎ
Podle § 79 odst. 1 zákona o DPH má osoba povinná k dani nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud toto plnění je k tomuto datu součástí jejího obchodního majetku.
Jedná-li se o finanční leasing chápaný jako leasing s povinným odkupem, nepřiznává pronajímatel daň z jednotlivých splátek, ale musel ji přiznat jednorázově k datu přenechání zboží k užívání ve smyslu § 21 odst. 2 písm. d) dosavadního znění zákona o DPH jako specifickém dodání zboží podle § 13 odst. 3 písm. d) zákona o DPH. V uvedeném případě je podle dosavadního znění zákona o DPH problematické, zda je uvedený automobil již od ledna 2017 součástí obchodního majetku plátce, protože se jedná o hmotný majetek přenechaný k užití. Z důvodové zprávy k novele zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku a která nabude účinnosti pravděpodobně od 1. 7. 2017, vyplývá, že takovýto hmotný majetek podle právního názoru Ministerstva financí součástí obchodního majetku uživatele dosud není. Až z novelizovaného znění § 4 odst. 4 písm. d) zákona o DPH vyplývá, že dlouhodobým majetkem uživatele je také hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude převedeno na jeho uživatele. Z toho podle mého názoru lze dovodit, že podle současného znění zákona o DPH nejsou podmínky pro uplatnění odpočtu při nové registraci podle § 79 zákona o DPH splněny, protože k datu registrace nebude uvedený automobil součástí obchodního majetku osoby povinné k dani jako jeho uživatele. Po účinnosti novely, tj. zřejmě po 1. 7. 2017, už bude možno podle § 79 zákona o DPH odpočet daně za splnění dalších zákonných podmínek uplatnit.
Jedná-li se však o leasingovou smlouvu, z níž nevyplývá povinnost převést vlastnické právo na uživatele po jejím skončení, pronajímatel přiznává daň postupně z jednotlivých splátek, jako u nájemní smlouvy, v níž jsou sjednána dílčí plnění. Nájemci bude vznikat nárok na odpočet daně až z dílčích plnění (splátek) po datu registrace plátce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty