Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob - Darování majetku společníkem do společnosti s r. o.

Vydáno: 4 minuty čtení

Darování majetku společníkem do společnosti s r. o. Lékař poskytoval zdravotní služby jako fyzická osoba. Tuto činnost ukončil k 31. 12. 2016 a svou lékařskou praxi provozuje od 1. 1. 2017 formou společnosti s r. o., v níž je jediným společníkem. Ve svém obchodním majetku jako fyzická osoba měl přístroj o vstupní ceně 100 000 Kč, který od roku 2015 odpisoval, daňová zůstatková cena (DZC) k 31. 12. 2016 činí 66 750 Kč. Lékař přístroj daroval dne 1. 1. 2017 na základě darovací smlouvy společnosti. Někteří autoři uvádějí, že v uvedeném případě se nejedná o darování, ale de facto o nepeněžitý vklad (jiné plnění, jedná se o příplatek?) ve prospěch vlastního kapitálu společnosti. 1.1 Posouzení případu jako dar společnosti Domnívám se, že lékař – FO nemůže uplatnit DZC přístroje jako daňový výdaj. Pro společnost je dar zdanitelným příjmem společnosti. Účtování 022/648. Společnost může přístroj daňově odpisovat. Jak má společnost tento dar ocenit? 1.2 Posouzení případu jako nepeněžitý vklad ve prospěch vlastního kapitálu společnosti Je DZC přístroje daňovým výdajem lékaře – FO? Účtování ve společnosti 022/413, společnost pokračuje v daňovém odpisování započatém lékařem – FO. Dle sdělení GFŘ z 15. 3. 2016 společnosti zdanitelný příjem nevznikne. Jak ocenit vložený majetek pro potřeby účetnictví? Obě uvedená řešení mají rozdílné daňové dopady. Prosím o posouzení obou případů.

Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
ODPOVĚĎ
Nejdříve bude vhodné si připomenout, jak dar definoval již zrušený zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak zní úprava zdanění darů po inkorporaci zdanění