Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 2. část

Vydáno: 16 minut čtení
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (2.)
Jana
Šmídová
metodička daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti GFŘ ČR
Nerezidenti
-
Kdo je daňovým nerezidentem ČR?
Daňový
domicil
(tj. kdo je daňovým rezidentem či nerezidentem ČR) je stanoven v § 2 zákona o daních z příjmů.
Daňovým rezidentem ČR je podle § 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů fyzická osoba, která splňuje alespoň jednu ze dvou podmínek, tj. má na území ČR bydliště, anebo se zde obvykle zdržuje.
Osobou obvykle se zdržující na území ČR se rozumí osoba pobývající zde alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika časových obdobích. Pro určení rezidentství z hlediska délky pobytu se do počtu dní započítává každá i započatá část dne pobytu, tj. i den příjezdu nebo odjezdu a každý den strávený v ČR, včetně sobot, nedělí, státních a jiných svátků, prázdnin a dovolených.
Daňový nerezident ČR je v zákoně o daních z příjmů vymezen negativně -jako osoba, která nemá na území ČR bydliště a ani se na území ČR obvykle nezdržuje (tj. v kalendářním roce se zde zdržuje méně než 183 dnů) a zároveň má příjmy ze zdrojů na území ČR. V případě daňového nerezidenta musí být splněny obě podmínky současně. Poplatníci, kteří se na území ČR zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, jsou daňovými nerezidenty a mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů v ČR, i v případě, že se na území ČR obvykle zdržují.
Za daňového nere