Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů a výnosy

Vydáno: 18 minut čtení

V tomto čísle DHK se budeme věnovat účetní oblasti výnosů, s aspekty oceňování a vykazování v účetních výkazech. Na konkrétních příkladech z praxe si ukážeme aspekty vypovídací schopnosti výnosů pro uživatele finančních výkazů v podmínkách vymezení věrného a poctivého obrazu dle českých účetních předpisů1). Součástí příspěvku je také případová studie kreativních technik účetnictví v kontextu dopadů legislativních sankcí za účetní chyby a podvody, v širším rámci trestního zákoníku 2) a zákona proti legalizaci příjmů z trestné činnosti3). Prezentované rizikové souvislosti účetní kategorie výnosů vyplynuly z dlouhodobé praxe daňového a účetního poradenství a výsledků vlastního výzkumu a vývoje v oblasti detekce zmanipulovaných výkazů4).

Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů a výnosy
Ing.
Zita
Drábková,
Ph. D., MBA
je daňovou poradkyní, TAXART CZ s.r.o., a odbornou asistentkou JU EF KUF
Výnosy představují významnou a zásadní účetní oblast, jeden z hlavních smyslů realizace předmětu činnosti podnikatelské jednotky nebo dokonce stěžejní část aktiv účetní jednotky. Výnosy přímo ovlivňují účetní výsledek hospodaření vykázaný ve výkazu zisků a ztrát v rozvaze jako součást vlastního kapitálu. Výnosy mají také přímý dopad do stanovení základu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty, s výjimkou výnosů mimo předmět daně a osvobozených od daně5).
Vykázané nesprávnosti při jejich oceňování a vykazování mohou mít zásadní účetní a daňové dopady ve smyslu sankcí dle zákona o účetnictví či dokonce trestněprávní dopady včetně aspektů výše uvedeného zákona proti praní špinavých peněz.
 
Výnosy - vymezení
Pojem výnosu je někdy zaměňován s příjmem, nicméně velmi často ne každý výnos představuje současně příjem hotovosti a peněžních ekvivalentů. Výnos představuje zvýšení ekonomického prospěchu účetní jednotky, v jehož důsledku dojde ke zvýšení majetku formou peněžních či nepeněžních aktiv nebo ke snížení závazku. Prakticky může dojit k různým účetním variantám:
-
je realizován výnos a současně uskutečněn příjem peněžních prostředků,
-
je realizován výnos a současně dochází ke zvýšení nepeněžního aktiva (zejména pohledávek),
-
je realizován výnos a současně došlo ke snížení závazku (zejména odpis závazku, jeho prominutí),
-
je uskutečněn příjem a nedošlo k realizování výnosu (například došlo k úhradě pohledávky a současně zvýšení peněžních prostředků).
Výnosy jsou vykazovány v účetnictví na účtové třídě 6 a člení se na: