Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob - Tvorba opravných položek podle § 8c zákona o rezervách a odpis pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Tvorba opravných položek podle § 8c zákona o rezervách a odpis pohledávky Společnost s ručením omezeným má ve svém účetnictví pohledávku za dlužníkem, kterému poskytla službu, ve výši 28 000 Kč. Pohledávka vznikla 1. 9. 2015, sjednaná doba splatnosti pohledávky je 15. 9. 2015. Společnost podala žalobu u soudu, soud vydal platební rozkaz na částku 28 000 Kč + příslušenství, který nabyl právní moci 30. 6. 2016. Dlužník svůj dluh neuhradil. Společnost podle § 8c zákona o rezervách vytvořila a zaúčtovala k 30. 9. 2016 opravné položky ve výši 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství, tj. ve výši 28 000 Kč. Může společnost do konce roku 2016 pohledávku odepsat a hodnotu 28 000 Kč uplatnit jako daňově uznatelný výdaj a současně rozpustit vytvořené opravné položky? Anebo musí vymáhat pohledávku exekucí (podat soudu návrh na nařízení exekuce s určením soudního exekutora, exekutor vydá exekuční příkaz atd.) a pohledávku daňově odepsat a opravné položky rozpustit až na základě ukončení exekuce exekutorem?

Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor
ODPOVĚĎ
Z dotazu vyplývá, že pro tvorbu 100 % zákonné opravné položky/ZOP podle § 8c zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZoR), byly naplněny tři základní hlediska – hodnotové – pohledávka při vzniku není vyšší než 30 000 Kč, časové – od splatnosti 15. 9. 2015 uplynulo ke dni tvorby ZOP více jak 12 měsíců a pravděpodobně také hledisko osobní, jinými slovy, že se nejedná o pohledávku za spojenou osobou.
Nepochybně se jedná také o pohledávku splňující kritérium ekonomického obsahu, tj. pohledávku, která při vzniku ovlivnila výnosy. Zákonná opravná položka byla tak vytvořena v souladu s platnou právní úpravou. Podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje odpis pohledávek v různých šesti situacích – body 1. až 6., lze také podle textu za bodem 6. (pracovně také často označován jako bod 7.) pohledávku odepsat do výše kryté použitím rezervy (týká se bank) nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona, kterým je ZoR. Výsledek hospodaření a tím základ daně byl ovlivněn již při tvorbě ZOP a vlastní odpis pohledávky je již daňově neutrální (ZOP rozpuštěna do výnosů a odpis pohledávky ovlivní náklady). Není tak nutné čekat na výsledek
exekuce
. Pokud následně výsledkem
exekuce
bude nějaké plnění, budou ve výši tohoto plnění ovlivněny výnosy a tím základ daně z příjmů.