Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob - Tvorba opravných položek podle § 8c zákona o rezervách a odpis pohledávky

Vydáno: 2 minuty čtení

Tvorba opravných položek podle § 8c zákona o rezervách a odpis pohledávky Společnost s ručením omezeným má ve svém účetnictví pohledávku za dlužníkem, kterému poskytla službu, ve výši 28 000 Kč. Pohledávka vznikla 1. 9. 2015, sjednaná doba splatnosti pohledávky je 15. 9. 2015. Společnost podala žalobu u soudu, soud vydal platební rozkaz na částku 28 000 Kč + příslušenství, který nabyl právní moci 30. 6. 2016. Dlužník svůj dluh neuhradil. Společnost podle § 8c zákona o rezervách vytvořila a zaúčtovala k 30. 9. 2016 opravné položky ve výši 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky bez příslušenství, tj. ve výši 28 000 Kč. Může společnost do konce roku 2016 pohledávku odepsat a hodnotu 28 000 Kč uplatnit jako daňově uznatelný výdaj a současně rozpustit vytvořené opravné položky? Anebo musí vymáhat pohledávku exekucí (podat soudu návrh na nařízení exekuce s určením soudního exekutora, exekutor vydá exekuční příkaz atd.) a pohledávku daňově odepsat a opravné položky rozpustit až na základě ukončení exekuce exekutorem?

Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Vlastimil
Bachor