Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1. část

Vydáno: 22 minut čtení
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (1.)
Jana
Šmídová
metodička daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti GFŘ ČR
Tiskopisy a EPO
- Jaké jsou lhůty pro podání vyúčtování za zdaňovací období 2016?
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (dále jen „VDA DPZ“) se podává podle § 38j odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), kde je uvedeno, že plátce daně je povinen podat vyúčtování do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, pokud plátce daně podá vyúčtování elektronicky, je lhůta pro podání do 20. března.
Lhůta pro podání VDA DPZ za rok 2016: 1. března 2017 (papírová forma). Elektronická forma VDA DPZ za rok 2016: 20. března 2017.
Lhůta pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou (dále jen „VDA DPS“) není upravena žádným z ustanovení zákona o daních z příjmů, a proto platí obecné ustanovení daňového řádu. Dle ustanovení § 137 odst. 2 daňového řádu se vyúčtování podává do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku.
Lhůta pro podání VDA DPS za rok 2016: 3. dubna 2017.
Pozor: Povinná elektronická forma pro podání za zdaňovací období 2016 (i dodatečná VDA): VDA DPZ a VDA DPS má podle § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád), povinnost podat elektronicky daňový subjekt nebo jeho zástupce, má-li zpřístupněnou datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. To znamená, že podání činí datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (www.daneelektronicky.cz) a odeslanou způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu.
Podle § 38j odst. 6 zákona o daních z příjmů, plátce daně, který ve zdaňovacím období zúčtoval nebo vyplatil příjmy ze závislé činnosti poplatníkům uvedeným v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů, má povinnost podávat VDA DPZ elektronicky. Tuto povinnost nemá plátce daně, který je fyzickou osob