Bezúplatné příjmy z titulu darování u veřejně prospěšných poplatníků

Vydáno: 15 minut čtení

V následujícím příspěvku se budeme zabývat problematikou bezúplatných příjmů z pohledu veřejně prospěšných poplatníků, tedy poplatníků vymezených v § 17a zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “). Problematika bezúplatných příjmů je stále velmi aktuální. Připomeňme, že tyto příjmy jsou od roku 2014 předmětem daně z příjmů, nikoliv daně dědické a darovací, jak tomu bylo do konce roku 2013. Tato koncepční změna se příliš nepovedla a oblast zdanění bezúplatných příjmů je předmětem pravidelných novelizací ZDP , výkladů ze strany finanční správy a také jednání Koordinačního výboru KDP ČR a GFŘ. I to je jasným důkazem toho, o jak problematickou oblast jde.

Bezúplatné příjmy z titulu darování u veřejně prospěšných poplatníků
Ing.
Zdeněk
Morávek
je daňovým poradcem
Zákon o daních z příjmů však blíže nevymezuje, co se považuje za bezúplatné příjmy, výkladově lze ale dospět k závěru, že se jimi rozumí příjmy z titulu darování, dědění, majetkového práva nebo jiného majetkového prospěchu. Základním charakteristickým znakem bezúplatných příjmů pro účely ZDP je absence jakéhokoliv protiplnění. V následujícím textu se zaměříme zejména na příjmy z titulu darování.
Bezúplatné příjmy z titulu darování jsou tedy u veřejně prospěšných poplatníků předmětem daně z příjmů a je nutné zkoumat, zda nejsou od daně osvobozeny. Z tohoto pohledu je rozhodující ustanovení § 19b odst. 2 písm. b) ZDP, které osvobozuje bezúplatné příjmy poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud tento příjem je nebo bude využit pro účely vymezené v § 15 odst. 1 nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo pro jeho kapitálové dovybavení.
Znamená to tedy, že v případě příjmů z darování jsou osvobozeny tyto příjmy pouze u veřejně prospěšných poplatníků tak, jak jsou vymezeni v uvedeném § 17a ZDP, a za podmínky využití těchto příjmů na stanovený účel.
Příklad: