DPH u služeb vztahujících se k nemovité věci

Vydáno: 22 minut čtení

Při uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb vztahujících se k nemovité věci se postupuje podle pravidel pro poskytování služeb, která vyplývají z příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). Pro správné uplatnění DPH u těchto služeb je klíčové správné stanovení místa plnění podle § 10 zákona o DPH , který vychází z čl. 47 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH ). Podrobněji jsou pravidla pro stanovení místa plnění ve vazbě na směrnici o DPH upravena v Nařízení rady EU č. 282/2011. Od 1. 1. 2017 nabývá účinnosti nařízení č. 1042, kterým se mění nařízení č. 282/2011, pokud jde o místo poskytnutí služeb (dále jen prováděcí nařízení).

DPH u služeb vztahujících se k nemovité věci
Ing.
Václav
Benda
je odborníkem na DPH
V tomto prováděcím nařízení je od 1. 1. 2017 vymezen pro účely DPH pojem „nemovitost“ a je podrobněji vysvětleno, jak chápat pojem „služba související s nemovitostmi“. Vzhledem k tomu, že nařízení EU mají přímý účinek, je třeba podle pravidel uvedených v tomto prováděcím nařízení postupovat od 1. 1. 2017 podle aplikace § 10 zákona o DPH.
V následujícím textu jsou nejprve ve vazbě na prováděcí nařízení vymezeny pojmy „nemovitost“ a „služba související s nemovitostí“. Návazně jsou s využitím příkladů vysvětleny praktické dopady těchto pravidel na uplatnění zákona o DPH v roce 2017.
 
Vymezení nemovitosti podle prováděcího nařízení
Podle článku 13b prováděcího nařízení se pro účely směrnice o DPH za „nemovitost“ považuje:
a)
každá určitá část země na povrchu nebo pod ním, k nimž lze založit vlastnické právo a držbu;
b)
každá budova nebo stavba spojená se zemí nebo v zemi nad úrovní moře nebo pod ní, kterou nelze snadno rozebrat nebo přemístit;
c)
každý prvek, který byl nainstalován a tvoří nedílnou součást budovy nebo stavby, bez něhož by budova nebo stavba byla neúplná, jako například dveře, okna, střechy, schodiště a výtahy;
d)
každý prvek, zařízení nebo stroj trvale nainstalovaný v budově nebo stavbě, které nelze přemístit bez zničení nebo změny budovy nebo stavby.
 
Vymezení služeb souvisejících s nemovitostí podle prováděcího nařízení
Podle článku 31a prováděcího nařízení se pro účely čl. 47 směrnice o DPH mezi služby související s nemovitostí zahrnují pouze služby, které mají dostatečně přímou souvislost s danou nemovitostí. Služby mají dostatečnou přímou souvislost s nemovitostí v případě, že vyplývají z nemovitosti a že daná nemovitost tvoří
konstitutivní
prvek služby a je pro poskytnutou službu hlavní a zásadní. Dále v případě, kdy jsou poskytovány na nemovitosti nebo na ni jsou zaměřeny a jejich cílem je právní nebo fyzická změna uvedené nemovitosti.
V článku 31a odst. 2 prováděcího nařízení jsou uvedeny příklady služeb, které je třeba zejména považovat za služ