Dotazy a odpovědi: Účetnictví

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o. má smlouvu na pronájem nebytových prostor – provozuje restauraci. V nájemní smlouvě se nájemce zavázal vybudovat a instalovat na své náklady systém vzduchotechniky, jako kompenzace mu nebude účtován nájem za prvních šest měsíců. Hodnota odpuštěného nájmu je 342 000 Kč, náklady na vzduchotechniku jsou 151 000 Kč. a) Je třeba účtovat odpuštěný nájem do nákladů a zároveň do výnosů nebo se to účtovat nemusí? Pronajímatel začal vystavovat faktury za nájem až od června 2016 (smlouva je od ledna 2016). b) Je problém, že se částka odpuštěného nájmu nerovná vynaloženým nákladům na vzduchotechniku? c) Ve smlouvě je: Systém vzduchotechniky se po vybudování stane nedílnou součástí předmětu nájmu, a přejde tak do vlastnictví pronajímatele. Nájemce, a to ani po skončení nájmu nebude požadovat po pronajímateli za jeho vybudování žádné plnění. Technické zhodnocení zaúčtováno na účet č. 042. Lze převést na účet 022, když to není majetek nájemce a nemá od vlastníka souhlas k odepisování? Na jaký účet si nájemce zaúčtuje vyřazení technického zhodnocení? Technické zhodnocení by se mělo z účetnictví vyřadit ještě v roce 2016 nebo až při skončení nájmu?

Účetnictví
Ing.
Ivana
Pilařová
ODPOVĚĎ
Jedná se o kompenzaci provedení technického zhodnocení nemovité věci (vybudování vzduchotechniky) nájemcem a nájemného v hodnotě 6měsíčního nájemného. Obě části je z pohledu nájemce (ale i pronajímatele) třeba účtovat a posuzovat samostatně.
Z pohledu nájemce dojde k zaúčtování a provedení prací na vybudování systému vzduchotechniky, který bude ihned po dokončení nájmu předán vlastníkovi a také mu bude vyfakturován. K zachycení investiční akce je možné použít účtu 042. K datu předání hotové investice dojde k vyřazení investiční akce v pořizovací ceně a zaúčtování pohledávky a výnosu vůči vlastníkovi nemovité věci (pronajímateli) v dohodnuté ceně.
Nájemce bude dále účtovat o nájemném v dohodnuté výši na základě uzavřené nájemní smlouvy. Tento závazek bude započten na hodnotu pohledávky z dodané investice. Případný rozdíl mezi hodnotou závazku a hodnotou pohledávky bude vyrovnán v penězích.
Výsledkem je zvýšení hodnoty nemovité věci pronajímatele o systém vzduchotechniky, který mu dodal nájemce a jehož hodnota byla započtena na hodnotu nájemného za 6 měsíců s případným doplatkem. Nájemce nebude evidovat ani daňově odpisovat technické zhodnocení pronajatého majetku.

Související dokumenty