Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016

Vydáno: 9 minut čtení

Fyzické osoby, kterým vznikne za rok 2016 povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016, tak musí učinit nejpozději v pondělí 3. dubna 2017, resp. zpracovává-li jim přiznání na základě plné moci daňový poradce v pondělí 3. července 2017. Ke stejnému datu je daň splatná.

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2016
Ing.
Helena
Machová
je daňovou poradkyní
Daňové přiznání je nutno podat nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Jde-li o poplatníka, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, podává se přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen tehdy, je-li příslušná moc uplatněna u správce daně před uplynutím tříměsíční lhůty. Jinými slovy, fyzické osoby, jejichž obdobím je vždy kalendářní rok, musí podat přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2016 do 3. dubna 2017, resp. do 3. července 2017. Ve stejný den je daň i splatná.
Podá-li poplatník daňové přiznání později (přičemž toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů), vzniká mu povinnost uhradit pokutu, a to ve výši 0,05 % s