Dotazy a odpovědi: K podání kontrolního hlášení

Vydáno: 19 minut čtení

Jsem plátce daně z přidané hodnoty, který je povinen podávat pravidelné kontrolní hlášení k této dani. Několikrát jsem ve veřejných sdělovacích prostředcích zaznamenal polemiku o tom, zda jsou údaje, které mám v kontrolním hlášení uvádět, sbírané správcem daně oprávněně. Mám tedy i nadále vyplňovat příslušný tiskopis a plnit svojí povinnost?

K podání kontrolního hlášení
JUDr.
Alena
Kohoutková
ODPOVĚĎ
Ačkoliv se otázka váže pouze ke konkrétnímu tiskopisu jedné z daní, bylo by asi dobré se na věc podívat v širších souvislostech, z čehož nakonec pro tazatele vyplyne zcela jednoduchá odpověď, která zní: Na povinnosti vyplnit a podat kontrolní hlášení na tiskopise, který je publikován na stránkách Finanční správy, se zatím nic nemění.
Tiskopisy se dostaly na pořad dne v rámci negativního přístupu k zavedení těchto kontrolních hlášení, jenž se objevoval ve společnosti z nejrůznějších úhlů pohledu v době jeho zavádění. Do jisté míry byly výhrady k tomuto zavedení informačních technologií do správy daní shrnuty v návrhu skupiny 21 senátorů, kterou řešil Ústavní soud pod sp. zn. Pl. ÚS 32/15 v plénu dne 6. 12. 2016 za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení a vlády České republiky jako vedlejšího účastníka řízení.
K našemu tématu oprávněnosti sběru určitých dat při správě daní jen na základě tiskopisů se váže z Nálezu vzešlého z tohoto jednání pléna Ústavního soudu bod II., který zní:
„II. Ustanovení § 101d odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb., se ruší dnem 31. 12. 2017.“
Podívejme se na to, co normuje toto citované a návrhem dotčené ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb. (dále jen „ZDPH“):
㤠101d
Náležitosti a způsob podání kontrolního hlášení
(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.“
Odstoupíme-li, pro větší zřetelnost, kousek od dotčeného ustanovení a podíváme se do právního systému těchto dnů, tak vidíme podsystém