Zdanění ostatních příjmů fyzických osob

Vydáno: 14 minut čtení

Ostatní příjmy jsou svým způsobem „zbytkovou“ kategorií příjmů fyzických osob. Jde o příjmy, které nejsou ani příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné činnosti, ani příjmy z kapitálového majetku, anebo příjmy z nájmu. Přesto jde o příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a je nutné je zdanit (pokud nepřipadá v úvahu osvobození od daně). Ostatní příjmy jsou tedy jednou z kategorií příjmů fyzických osob, které tvoří samostatný dílčí základ daně a jsou upraveny v § 10 zákona o daních z příjmů . Některé tyto příjmy jsou zdaněny srážkovou daní ve výši 15 % a příjemci je již nemusí zdaňovat a uvádět v daňovém přiznání. Jiné ostatní příjmy ale musí zdanit poplatník ve svém daňovém přiznání.

Zdanění ostatních příjmů fyzických osob
Ing.
Helena
Machová
je daňovou poradkyní
 
Dílčí základ daně
Dílčím základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení (nikoliv však zajištění a udržení). Až na jedinou výjimku (zemědělská výroba) nelze uplatnit výdaje paušálem (tedy procentem z dosaženého příjmu).
Jsou-li výdaje vynaložené na dosažení ostatního příjmy vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží. Jinými slovy, u ostatních příjmů nelze vykázat daňovou ztrátu. Toto pravidlo se však uplatni vždy u jednotlivého příjmu celkem, přičemž je-li tvořen více příjmy, jednotlivé ztráty jsou daňově akceptovatelné („započitatelné“).
Podle pokynu GFŘ D-22 se jednotlivým druhem příjmu rozumí například příjem z prodeje nemovitostí, příjem z prodeje movitých věcí, příjem z prodeje cenných papírů, příjem z příležitostných činností a příjem z příležitostného pronájmu movitých věcí, dále příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným a další druhy příjmů podle § 10 odst. 1 ZDP.
Při stanovení toho, zda jsou výdaje na dosažení příjmů spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v § 10 odst. 1 ZDP vyšší než příjem, se posuzuje každý jednotlivý druh příjmů samostatně.
Příklad:
I----------------------------------------------------------------------------I I       Fyzická osoba měla v roce 2016 tyto ostatní příjmy       I I           a na ně vynaložené výdaje (v Kč):           I I----------------------------I-----------