Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů, 1. část - Dlouhodobá hmotná aktiva

Vydáno: 18 minut čtení

V DHK č. 13, 14-15 a 16/2016 jsme se zabývali aspekty použití kreativních metod účetnictví a detekce zmanipulovaných účetních výkazů v kontextu s trestním zákoníkem . V tomto a následujících číslech DHK bude prezentována vypovídací schopnost jednotlivých účetních kategorií pro širokou skupinu uživatelů, kteří chtějí porozumět obsahu vykazovaných účetních hodnot ve finančních výkazech, jejich omezením a účetním, daňovým souvislostem. Problematika bude řešena v podmínkách českých účetních předpisů1).

Vypovídací schopnost finančních výkazů v podmínkách českých účetních a daňových předpisů Dlouhodobá hmotná aktiva
Ing.
Zita
Drábková,
Ph.D.,
je daňovou poradkyní TAXART CZ, s. r. o., odbornou asistentkou JU EF KUF
Pro jednotlivé skupiny účetních položek se budeme zabývat praktickými aspekty rizikových oblastí manipulací v podmínkách českých účetních předpisů, a to na konkrétních účetních případech. Při zpracování vycházíme z dlouhodobé praxe daňového a účetního poradenství a výsledků vlastního výzkumu a vývoje v oblasti detekce zmanipulovaných výkazů2).
 
Vypovídací schopnost účetních výkazů
Mezi základní účetní výkazy zařazujeme rozvahu (bilance), která poskytuje informace o stavu a struktuře majetku, závazků a vlastním kapitálu společnosti. Model rozvahy, uplatněný pro podnikatele v České republice, člení aktiva (majetek) podle jejich funkce ve firmě. Vychází z aktiv stálých, která jsou v rozvaze nazvána dlouhodobým majetkem. Slouží dlouhodobě k podnikatelským účelům (dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný a finanční). Položky rozvahy přecházejí k aktivům oběžným, která při uskutečňování podnikatelských aktivit obíhají, což znamená, že mění svoji podobu z peněz na zásoby, výrobky nebo pohledávky a zpět na peníze. Členění pasiv vychází z vlastního kapitálu jako dlouhodobého vlastního zdroje podnikání, přechází k dlouhodobým a krátkodobým závazkům jako cizím zdrojům financování majetku účetní jednotky. Zvláštní položku mezi cizími zdroji financování představují rezervy, které lze s určitým zjednodušením považovat za potenciální dluh, s jehož úhradou budou v budoucnosti spojeny určité výdaje (např. rezervy na záruční opravy). Hlavní omezení, která vyplývají z výkazu rozvaha, sestaveného dle legislativy českých účetních předpisů, představuje skutečnost, že účetní data uvedená ve výkaze neodpovídají aktuálnímu ocenění, resp. jsou vykazovány převážně v historických cenách.
Pokud jsou uvedena data v aktuální ceně, jde o situace, kdy je reálná cena nižší než historická cena a účetní jednotka by měla v rámci zásady opatrnosti vytvořit opravnou položku na snížení hodnoty nebo o cenné papíry určené k obchodování, fin