Příjmy z kapitálového majetku a daň z příjmů

Vydáno: 12 minut čtení

Problematiku zdanění příjmů z kapitálového majetku fyzickými osobami nalezneme v zákoně o daních z příjmů v § 8 . Tyto příjmy zdaňuje zpravidla plátce při výplatě srážkovou daní ve výši 15 %, přičemž obdrží čistý (netto) příjem, který již dále nezdaňuje a neuvádí v daňovém přiznání. S uvedeným způsobem zdanění úzce souvisí i ustanovení § 36 odst. 2 ZDP .

Příjmy z kapitálového majetku a daň z příjmů
Ing.
Helena
Machová
je daňovou poradkyní
Existují ale i takové příjmy z kapitálového majetku, které poplatník musí uvést a zdanit ve svém daňovém přiznání a právě tato povinnost bývá někdy opomíjena.
 
Podíly na zisku
Podíly na zisku [§ 8 odst. 1 písm. a) ZDP] se rozumí podíly na zisku z obchodní
korporace
a úroky z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy („mimo stojící společník“), dosažené na základě smlouvy o převodu zisku nebo ovládací smlouvy.
Tyto příjmy podléhají srážkové dani a příjemce je již nezdaňuje.
Příklad:
Valná hromada s. r. o. rozhodla, že společníkovi vyplatí podíl na zisku ve výši 100 000 Kč.
Společnost srazí daň ve výši 15 % (15 000 Kč), kterou odvede správci daně a společníkovi vyplatí podíl na zisku ve výši 85 000 Kč.
Pozn.: V případě, kdy je společníkem právnická osoba, připadá v úvahu - při splnění zákonem stanovených podmínek - osvobození od daně z příjmů právnických osob. Na společníky - fyzické soby se ale toto osvobození