Dotazy a odpovědi: Neprokázání právního důvodu k užívání prostor sídla

Vydáno: 3 minuty čtení

Živnostenský úřad zrušil podnikateli živnostenské oprávnění proto, že neprokázal důvod k užívání prostor sídla, které má na jiné adrese než bydliště. Je takový postup živnostenského úřadu správný. Je v právní úpravě živnostenského podnikání stanovena lhůta k prokázání právního důvodu pro užívání prostor sídla?

Neprokázání právního důvodu k užívání prostor sídla
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Ustanovení § 31 odst. 2 živnostenského zákona () stanoví, že podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území České republiky (dále jen ČR) sídlo a zahraniční osoba organizační složku závodu. Podnikatel nemusí prokazovat právní důvod pro užívání prostor, v nichž má v ČR umístěno sídlo, má-li sídlo totožné se svým bydlištěm (§ 5 odst. 2), s výjimkou případů, pokud je bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na území ČR. Další ustanovení § 58 odst. 1 písm. d) živnostenského zákona uvádí, že živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor podle § 31 odst. 2.
V daném případě je ale nutné ověřit, zda živnostenský úřad před vydáním rozhodnutí o zrušení jeho živnostenského oprávnění vyzval ve lhůtě podnikatele, aby prokázal právní důvod pro užívání prostor, v nichž má na území ČR sídlo. Byla-li tato žádost prokazatelně doručena podnikateli, který na ni ve stanovené době nereagoval, po oznámení zahájení řízení rovněž neprokázal ve smyslu citovaného živnostenského zákona právní důvod užívání prostor, v nichž má sídlo, nikterak se nevyjádřil ani na základě prokazatelně doručeného vyrozumění, které mu živnostenský úřad zaslal v souladu se správním řádem (§ 36 odst. 3), jež umožňuje účastníkovi řízení před vydáním rozhodnutí ve věci seznámit se s podklady pro rozhodnutí, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.
Ustanovení § 2 správního řádu uvádí jako jednu ze stěžejních zásad činnosti správních orgánů, a to zásadu postupu v souladu se zákony a ostatními právními předpisy. Dalším důležitým principem je, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem. Sídlo podnikatele je důležitý identifikační údaj, který je významným prvkem pro kontakt správních orgánů a zákazníků (spotřebitelů) s podnikatelskými subjekty, a to nejen v průběhu provozování podnikatelských činností, ale také po skončení výkonu živnostenského podnikání. Tento údaj usnadňuje identifikaci podnikatelských subjektů (fyzických a právnických osob) ve vztahu k úřadům, posiluje právní jistotu zákazníků, kteří přicházejí do obchodního styku s konkrétními podnikateli. V případě, že podnikatel neprokáže právní důvod pro užívání prostor sídla, vzniká důvodná pochybnost o jeho vztahu k těmto prostorám a o tom, zda se v nich skutečně zdržuje.
Ke stanovení lhůty týkající se prokázání právního důvodu užívání prostor sídla lze říci, že jde o lhůtu přiměřenou ke splnění zákonné povinnosti. Tato přiměřená lhůta musí být stanovena, má-li být naplněn obsah § 31 odst. 2 živnostenského zákona. Opačný výklad by vedl k tomu, že by fakticky nebylo možné zahájit řízení ve věci zrušení živnostenského oprávnění podle § 58 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona, neboť by stále existovala možnost, že podnikatel prokáže právní důvod k užívání prostoru sídla.