JUDr. Irena Fleischmanová

 • Článek
Probíhající období prázdnin by mohlo být synonymem klidu v podobě tzv. „okurkové sezóny“. Ani toto období však není časem, kdy se nic neděje, což se týká také právní oblasti. Tuto skutečnost dokazují některé nové právní úpravy týkající se živnostenského podnikání a reklamní činnosti, které nabývají účinnosti právě v prázdninových měsících Nejen o těchto změnách a nových předpisech, ale také o aplikaci stávajících právních úprav v praxi bude řeč v následujících řádcích.
Vydáno: 10. 09. 2021
 • Článek
Čas opět pokročil – je zde konečně jaro, byť stále nikoli jednoduchá doba v naší společnosti ani ve světě. Lidstvo stále trápí pandemie covidu-19, život však jde dál a s ním také podnikání živnostníků a reklama, jež k němu nepochybně patří. Jsou tu také další dotazy i nové situace, které přináší každodenní život, stále je potřebné jejich řešení v praxi, která musí být v souladu s příslušnou právní úpravou.
Vydáno: 10. 06. 2021
 • Článek
Rok 2021 začal svou vládu a se štafetou, kterou převzal od roku minulého, přináší tradičně mnoho změn. Tyto změny se týkají rovněž právní úpravy v různých oblastech života společnosti. Mezi tyto oblasti, v nichž se promítají změny v podobě úpravy právních předpisů, patří tradičně změny právní úpravy živnostenského podnikání.
Vydáno: 08. 03. 2021
 • Článek
Čas pokročil, léto opět nahradil podzim, a to jako každý rok. Stejně tak se v každodenním životě podnikajících živnostníků i kompetentních správních orgánů opět vyskytly situace, jež je třeba právně řešit.
Vydáno: 10. 12. 2020
 • Článek
Je známou skutečností, že „neznalost zákona neomlouvá“, což bohužel platí pro nás všechny. V praxi tak vznikají časté problémy, neboť ne každý je právníkem. Podnikatelé podnikají v nejrůznějších oblastech, k nimž mají příslušnou odbornost. V právní oblasti však mnohdy potřebují pomocnou ruku, neboť právní předpisy se průběžně mění, doplňují nebo vznikají nové. Takovou pomocnou „rukou“ mohou proto být následující řádky, které přinášejí potřebné odpovědi alespoň na některé vybrané otázky.
Vydáno: 31. 08. 2020
 • Článek
Datum zrušení živnostenského oprávnění a obsah „změnového listu“ Před zahájením živnostenského podnikání jsou vyplňovány příslušné formuláře. Tato praxe se týká rovněž ukončení podnikatelských aktivit, resp. stavu, kdy se podnikatel rozhodl, že již nebude provozovat svou živnost. Změny, kterými průběžně prochází právní úprava živnostenského podnikání, se týkají také úpravy uvedených formulářů, konkrétně „změnového listu“. Jakým způsobem se promítá změna do kolonky 7 jmenovaného formuláře, resp. jaké datum se uvádí v rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, a to ve vazbě na datum obsažené ve „změnovém listě“, v kolonce 07?
Vydáno: 05. 06. 2020
 • Článek
Reklamní a živnostenská problematika v dotazech a odpovědích JUDr. Irena Fleischmanová Absence důležitého údaje v reklamě (boty) Reklamní nabídka značkových oděvů ve snížených cenách byla obsažena v tištěném letáku...
Vydáno: 28. 12. 2019
 • Článek
Dotazy a odpovědi k řízení o přestupku, reklamě a živnostenskému podnikání JUDr. Irena Fleischmanová Problematika přestupkového řízení Obviněná osoba si pro zastupování v řízení zmocnila zmocněnce, a to v...
Vydáno: 03. 09. 2019
 • Článek
Posuzování bezúhonnosti podnikatele ve smyslu živnostenského zákona Ohlašovatel řemeslné živnosti „Hostinská činnost“ obdržel živnostenské oprávnění k této podnikatelské aktivitě, neboť splňoval všechny zákonné podmínky včetně bezúhonnosti. V průběhu podnikání byl podnikatel pravomocným rozsudkem soudu uznán vinným ze spáchání přečinu podvodu podle trestního zákoníku . Jak je posuzována bezúhonnost tohoto podnikatele, a to ve smyslu živnostenského zákona , pokud současně vykonává funkci jednatele u právnické osoby s totožným předmětem podnikání?
Vydáno: 11. 03. 2019
 • Článek
Reklama a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích JUDr. Irena Fleischmanová Rozdílnost v čase reklamních spotů V praxi dochází k tomu, že délka reklamního času uvedeného ve spotech na...
Vydáno: 04. 12. 2018
 • Článek
Právní úprava podnikání v oblasti kapitálového trhu Je nový kalendářní rok 2018 nositelem nějakých změn v oblasti živnostenského podnikání, a to na úseku kapitálového trhu? Také další rok přináší změny do právní úpravy živnostenského podnikání v podobě zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ) – (dále jen „živnostenský zákon “). Dnem 3. 1. 2018 nabyl účinnosti zákon č. 204/2017 Sb. , kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb. , o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který mění také živnostenský zákon .
Vydáno: 12. 09. 2018
 • Článek
Poplatník bude jako „hlavní činnost“ poskytovat příspěvky do novin, rozhlasu či televize, částečně doplněné i fotografiemi. Otázkou je, na jakou činnost by měl mít živnostenské oprávnění (zatím má na fotografické služby)? A jaké procento výdajů podle § 7 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. by si mohl uplatňovat na tyto jednotlivé činnosti v případě, že nebude uplatňovat výdaje prokazatelně vynaložené? Poznámka: v případě příspěvků do novin nechtějí provádět u částek do 10 000 Kč danění srážkovou daní podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů , ale na vše většinou žádají vystavení faktury na základě živnostenského oprávnění.
Vydáno: 22. 05. 2018
 • Článek
Reklama a podnikání v právním režimu živnostenského zákona v dotazech JUDr. Irena Fleischmanová Zákaz podomního prodeje Fyzická osoba (jako samostatný podnikatel) uzavřela se společností smlouvu o obchodním zastoupení, na...
Vydáno: 20. 02. 2018
 • Článek
Reklamní činnost a živnostenské podnikání v dotazech JUDr. Irena Fleischmanová Šíření nevyžádané reklamy Majitel schránky si nepřál vhazování reklamních materiálů, což vyjádřil textem na štítku nalepeným na schránce, ve...
Vydáno: 05. 12. 2017
 • Článek
Fyzická osoba hodlá provozovat dechová cvičení pro děti a nastávající maminky. Jednalo by se o relaxační cvičení za úplatu. Mohla by být tato činnost provozována na podkladě živnostenského oprávnění?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Živnostenský úřad zrušil podnikateli živnostenské oprávnění proto, že neprokázal důvod k užívání prostor sídla, které má na jiné adrese než bydliště. Je takový postup živnostenského úřadu správný. Je v právní úpravě živnostenského podnikání stanovena lhůta k prokázání právního důvodu pro užívání prostor sídla?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Podle jakého „klíče“ je možné rozpoznat, zda činnost realitní kanceláře (například inzerce nabízející nemovitost) je „reklamou“ nebo prostou „nabídkou“?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Zákaz reklamy na tabákové výrobky se nevztahuje na reklamu, která je umístěna ve specializovaných prodejnách tabákových výrobků nebo ve výkladní skříni. Může být zmíněná reklama umístěna také v části prodejny, v níž se prodává široký sortiment jiného zboží?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Každý z nás je spotřebitel, z toho důvodu se ochrana spotřebitele týká každého z nás. Jaká jsou pravidla ochrany spotřebitelů a lze je vymezit v obecné rodině?
Vydáno: 25. 05. 2017
 • Článek
Správní orgán shledal v reklamě porušení zákonných povinností, resp. zjistil spáchání správního deliktu. Může pisatel podnětu, který na protiprávní stav upozornil, sledovat vedení správního řízení. Jaká jsou jeho práva a jaká jsou práva účastníka řízení?
Vydáno: 25. 05. 2017