Jídelna zemědělského družstva a EET

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělské družstvo má v objektu vlastní kuchyň s jídelnou. Jídla odebírají nejen pracovníci družstva, ale i občané z okolí, někdo jí v jídelně, jiný si je odnáší domů. Vedoucí kuchař každý měsíc vybírá platby za obědy a celou tržbu a vyúčtování složí do pokladny v kanceláři družstva. Zaměstnancům je za obědy strháváno z výplaty. Vztahuje se na tuto činnost elektronická evidence tržeb od 1. 12. 2016 a bude třeba zřídit pokladnu pro evidenci tržeb pro tuto jídelnu?

Jídelna zemědělského družstva a EET
Ing.
Václav
Benda
Povinnost vést za stanovených podmínek elektronickou evidenci tržeb vyplývá ze zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Metodický pokyn GFŘ k aplikaci zákona o evidenci tržeb z 31. 8. 2016 byl zveřejněn na webových stránkách finanční správy (viz http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidenci-trzeb_v1.0.pdf).
Od 1. 12. 2016 vzniká poplatníkům daně z příjmů za stanovených podmínek povinnost evidovat tržby za ubytovací a stravovací služby. Z § 12 odst. 3 zákona o evidenci tržeb vyplývá, jaké tržby nejsou evidovanou tržbou, tj. evidenční povinnost podle zákona o evidenci tržeb se na ně nebude vztahovat. Podle § 12 odst. 3 písm. c) a navazující metodické informace GFŘ (viz s. 13) jsou z evidenční povinnosti vyňaty příjmy zaměstnavatele vyplývající ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem. Jde například o platbu zaměstnance za podnikovou rekreaci, je-li v hotovosti nebo v jiné podobné formě, nebo za plnění poskytovaná zaměstnanci přímo na pracovišti (např. platba zaměstnance za služby závodního stravování a jiné obdobné služby ve formě prodeje potravin a občerstvení na pracovišti nebo v přímé souvislosti s výkonem práce v pracovní době, jsou-li v hotovosti nebo jiné podobné formě), dále příjmy za prodej vyřazeného majetku zaměstnancům, prodej zboží zaměstnancům v podnikových prodejnách určených výhradně pro zaměstnance apod. Pokud však je poskytováno stravování i jiným osobám než zaměstnancům a platby za toto stravování jsou přijímány v hotovosti, bude se jednat o evidované tržby, které je třeba od 1. 12. 2016 evidovat podle zákona o evidenci tržeb. Jestliže zákazník nezkonzumuje jídlo, které zaplatil v hotovosti, v závodní jídelně, ale odnese si ho s sebou, jde podle metodiky GFŘ o dodání zboží, na které se bude vztahovat povinnost vést evidenci podle zákona o evidenci tržeb až od 1. 3. 2017.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb