Lhůta pro stanovení daně v případě vyměření daňové ztráty

Vydáno: 17 minut čtení

Speciální pravidlo pro lhůtu pro stanovení daně zakotvuje zákon č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), ve svém § 38r odst. 2 . Tento příspěvek a v něm obsažené příklady vychází ryze z metodické pomůcky finanční správy k aplikaci ustanovení § 38r odst. 2 ZDP . Záměrem tohoto článku je seznámit čtenáře pouze s náhledem finanční správy na aplikaci předmětného ustanovení, nikoliv provádět kritický rozbor některých problematických míst.

Lhůta pro stanovení daně v případě vyměření daňové ztráty
doc. Mgr. Ing.
Karel
Brychta
Ph. D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí
 
Úvod do problematiky
Ustanovení § 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ), obsahuje následující pravidlo: „Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak.“ Jinými slovy řečeno, je chápán jako obecný právní předpis a pokud jiný právní předpis (např. ZDP) obsahuje odlišnou právní úpravu, uplatní se právní úprava obsažená v jiném právním předpisu. Z pohledu praktického řešení otázky (problému) je tak zapotřebí „mít po ruce“ nejenom , ale i příslušnou právní úpravu hmotněprávní. Zářným dokladem této nutnosti je právě již zmíněný ZDP, který obsahuje speciální úpravu pro řadu procesních otázek. Jednou z nich je i zakotvení speciálního pravidla týkajícího se lhůty pro stanovení daně.
Ustanovení § 38r odst. 2 ZDP stanoví následující: „Lze-li uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacích obdobích následujících po zdaňovacím období, v němž daňová ztráta vznikla, jako položku odčitatelnou od základu daně, lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž daňová ztráta vznikla, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto daňovou ztrátu nebo její část uplatnit, končí současně se lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, za které lze daňovou ztrátu nebo její část uplatnit. Obdobně se postupuje při uplatnění ztráty po převodu obchodního závodu, fúzi obchodních korporací nebo rozdělení obchodní
korporace
.“
Obecná (tj. procesněprávní) úprava lhůty pro stanovení daně je zakotvena v § 148 DŘ. Podle