Dotazy a odpovědi: Správní řízení a možnost sledovat jeho průběh

Vydáno: 2 minuty čtení

Správní orgán shledal v reklamě porušení zákonných povinností, resp. zjistil spáchání správního deliktu. Může pisatel podnětu, který na protiprávní stav upozornil, sledovat vedení správního řízení. Jaká jsou jeho práva a jaká jsou práva účastníka řízení?

Správní řízení a možnost sledovat jeho průběh
JUDr.
Irena
Fleischmanová
ODPOVĚĎ
Pisatel podal podnět podle § 42 správního řádu, kdy správní orgán je povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Požádá-li pisatel podnětu, je správní orgán povinen sdělit mu do 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední. Správní orgán popřípadě pisatele informuje, že podnět postoupil jinému příslušnému správnímu orgánu.
Správní řízení, jež je zahájeno dnem, kdy správní orgán oznámil zahájené řízení účastníkovi doručením oznámení, je neveřejné. Do spisu mají právo nahlížet pouze účastníci řízení a jejich zástupci na základě zákona nebo plné moci. Účastníkem je v řízení z moci úřední osoba, jíž rozhodnutí založí, změní nebo zruší právo nebo povinnost.
Účastníkovi řízení musí být umožněno právo na spravedlivý proces, v rámci něhož je oprávněn navrhovat důkazy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a zejména mu musí být dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to před jeho vydáním (§ 36 správního řádu).
Správní orgány musí postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, správní řízení bude zahájeno po zjištění dalších nezbytných údajů od osob zapojených do reklamní činnosti například zadavatele či zpracovatele reklamy), neboť v zájmu úspěšného vedení správního řízení je nezbytné nejenom přesně specifikovat zadavatele a zpracovatele reklamy, ale také získat informaci o době spáchání deliktu (tj. o době, kdy byla reklama zadána ke zpracování a zpracována).

Související dokumenty

Zákony

500/2004 Sb., správní řád