Vztahuje se režim přenesení daňové působnosti při dodání osiva i na cenu palet?

Vydáno: 3 minuty čtení
Vztahuje se režim přenesení daňové působnosti při dodání osiva i na cenu palet?
Ing.
Martin
Děrgel
Jako zemědělský podnikatel (plátce DPH) jsem obdržel fakturu od dodavatele osiva na částku vyšší než 100 000 Kč, proto podléhá režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele. Další samostatnou položkou jsou palety, na nichž bylo osivo dodáno, u nichž přiznal DPH standardně samotný dodavatel. Je to tak v pořádku?
Uváděný postup není správný. Paleta v daném případě představuje obal a je nedílnou součástí dodávky osiva. Jde v principu o obdobu dodání například mouky v papírovém nebo plátěném obalu, kde by asi nikoho soudného ani nenapadlo rozdělit plnění na dvě „samostatná“ dodání – samotné mouky a obalu. Ano, dokážu si tuto variantu sice představit, ale jen ve velmi neobvyklém případě, kdy je odběrateli mouka ze zásobníku přímo nasypána do jeho obalu (např. do krabice nebo přepravky) a současně mu je prodán (dodán) i obal... V dotazovaném případě ale evidentně o takovouto výjimečnou dodávku zboží nešlo, naopak standardně bylo dodáno osivo v obalu sestávající z nosné palety a souvisejících upínacích popruhů či zajišťovacích pásků apod. Není tedy zřejmě pochyb, že obal včetně palety tvořily věcně i funkčně součást předmětného dodání osiva.
Na tyto případy ostatně výslovně pamatuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZDPH“) v § 36 odst. 1, odst. 3 písm. c) a odst. 4, z něhož stručně citujeme stěžejní pasáže:
(1)
Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, ... od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby, bez daně za toto zdanitelné plnění.
(3)
Základ daně také zahrnuje ...
c)
vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění, ...
(4)
Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.
V režimu přenesení daňové povinnosti na odběratele v tuzemsku ve smyslu § 92a a § 92f ZDPH by tak měl být celý základ daně za předmětné dodání osiva včetně ceny za obaly (palety), v nichž je zboží dodáváno. Tento názor podporuje stanovisko Generálního finančního ředitelství zveřejněné 13. 7. 2015 na webu Finanční správy ČR.
Šlo by konkrétně o třetí dotaz v rámci metodické pomůcky GFŘ čj.: 37111/15/7100-20118-012884 nazvané „Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění p. p. – režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6“, pod kterým je podepsán ředitel sekce Metodiky a výkonu daní, viz http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-prenesenidanove-povinnosti.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty